ADANA ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI

ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI

Üniversitemiz Birimlerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4.
maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına
İlişkin Esasların Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak
suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 7 (yedi) adet sözleşmeli personel alınacaktır.
adana-universitesi-sozlesmeli-personel-alim-ilani adana-universitesi-sozlesmeli-personel-alim-ilani
 GENEL ŞARTLAR
1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.
– Türk Vatandaşı olmak,
-Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
-Askerlik durumu itibariyle;– Askerlikle ilgisi bulunmamak,
-Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
-Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek
sınıfa geçirilmiş olmak,
– 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
2- Başvuracak adaylardan Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSS (P3) puanı, Ön lisans mezunları için 2022 KPSS(B) grubu KPSS (P93) puanı ve Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSS (P94) puan türlerinden en az 60 ve üzeri puan almak.
3- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.4- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 (B) maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince halen kamu kurumunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 (B) maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışanlar Üniversitemiz ilanına aynı unvanda başvuru yapamaz Ancak ilgili mevzuat gereğince usule uygun olarak istifa edip 1 (bir) yıllık süre şartına tabi tutulmadan istihdam edilebilecek olanlar bu durumu belgelendirmek koşulu ile ilana başvuru yapabileceklerdir. Aksi takdirde bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.)
5- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.İSTENEN BELGELER:
1) Fotoğraflı Başvuru Formu (Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Personel Daire Başkanlığının web adresinde ilan edilecek olan Başvuru Formu bilgisayar ortamında eksiksiz doldurulacaktır)
2) 2022 KPSS (B) Sınav Sonuç Belgesi (Sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir.)
3) Mezuniyet Belgesi (Diploma ön ve arka yüzü fotokopisi veya e-Devletten alınan kare kodlu çıktısı kabul edilir)
4) Askerlik Durum Belgesi (e-Devletten alınan kare kodlu belgeler kabul edilir.)
5) Adli Sicil Belgesi (e-Devletten alınan kare kodlu belgeler kabul edilir.)
6) Nüfus Cüzdanı / T.C. Kimlik Kartı fotokopisi
7) Teknisyen kadrolarına başvuran adaylar için aranan niteliklerde belirtilen geçerlilik süresi dolmamış yeterlilik belgesinin fotokopisi.(Atanmaya hak kazanıldığında aslı istenilecektir.)* Yerleşmeye hak kazanan adaylardan, daha sonra evraklarının aslının ibrazı istenecektir.
BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
Başvuru sonunda 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, işe başlamaları için gerekli belgeler ile teslim edilecek yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde http://www.atu.edu.tr/ adresinden ilan edilecektir. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır. Belirtilen kadro sayısının 3 (üç) katı yedek aday belirlenecektir. Asıl olarak kazananlardan süresi içerisinde başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
*Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:Adaylar, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde (mesai saati bitimine kadar) istenilen belgeler ile birlikte Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen veya aşağıda belirtilen adrese posta ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Sadece bir unvan için başvuru yapılacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu, birden fazla unvan için başvuru yapıldığı veya istenilen belgeleri tam olarak ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hakkında yasal işlem yapılacaktır. Postadaki gecikmeler süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.) Başvuru Yeri: Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire
Başkanlığı Balcalı Mah. Çatalan Cad. No:201/1 01250 Sarıçam / ADANA

Bunları da sevebilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir