ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MEMUR ALIMI

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

1.Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında
yönetmelik hükümleri uyarınca aşağıda belirtilen birimlere öğretim elemanları alımı yapılacaktır.
2. Araştırma Görevlisi kadrolarına alımlar 2547 sayılı Kanun’un 50/d maddesi kapsamında yapılacaktır.
GENEL ŞARTLAR
1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2. ALES’ten en az 70 puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında
ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
3. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)
tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puanı almış olmak.
4. Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde;
bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin
birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim
kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim
Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az (Değişik ibare:RG-18/5/2021-31485) 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu
puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.
5. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not
sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları
karar verir.
6. Adaylar sadece bir kadroya başvurabilir.
ÖZEL ŞARTLAR
1. Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren
programlardan mezun olmak şartı aranır.
2. Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanıyla doğrudan ilgili lisans mezuniyeti bulunmayan alanlardaki programların
öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda, en az lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az 2 (iki) yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.
3. Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki uygulamalı dersleri vermek üzere istihdam edilecek öğretim
görevlilerinde, her program için Yükseköğretim Kurulu tarafından karar verilen sayıdaki öğretim görevlisi kadrosu için geçerli olmak üzere, lisans mezunu olup
belgelendirmek kaydıyla uygulama alanında en az 4 (dört) yıl mesleki tecrübe sahibi olmak şartı aranır.
4. Lisansüstü eğitim öğrencilik azami süresi dolan ve ilgili yönetmelikler gereğince azami süreleri yeniden başlayanlar ile azami sürelerinin dolması nedeniyle kadro
ile ilişikleri kesilen araştırma görevlileri, ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına müracaat edemezler.
5. Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.
Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı
aranır.
MUAFİYET
1. Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, 7 nci maddenin dördüncü
ve beşinci fıkraları kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya
çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
2. Meslek Yüksekokullarının, ilgili yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına
yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.
BAŞVURULARDA İSTENİLEN BELGELER
1. Dilekçe ve evrak kontrol çizelgesi. (https://personel.ogu.edu.tr/Icerik/Detay/11 internet adresine giriş yaptığınız takdirde ekrana gelecektir.)
2. Özgeçmiş. (herhangi bir formatta)
3. Nüfus cüzdanı fotokopisi. (e-Devlet üzerinden alınan nüfus kayıt örneği de kabul edilecektir.)
4. Merkezi sınav (ALES) sonuç belgesi. (Sonuç açıklanma tarihinden itibaren 5 (beş) yıl geçerlidir)
5. Yabancı dil sınavı ( YDS, YÖK-DİL veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınav) sonuç belgesi.
6. Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi ve ilanda belirtilen kadro ile özel şartlara bağlı olarak gerekli ise lisansüstü öğrenim (yüksek lisans/ doktora/Sanatta
Yeterlik/Tıpta-Diş Hekimliğinde Uzmanlık/Yan Dal Uzmanlık) belgelerinin fotokopisi. (Başvuruda bulunacak olan adaylar e-Devlet üzerinden alınan karekodlu
belgeler ile başvuru yapılabilecektir. e-Devlet harici diploma/mezuniyet belgelerinin, atanmaya hak kazanılması halinde aslı veya noter onaylı sureti ibraz
edilecektir).
7. Lisans transkript belgesinin aslı veya fotokopisi. (atanmaya hak kazanılması halinde aslı veya noter onaylı sureti ibraz edilecektir.)
8. Erkek adaylar için terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge. (Askerlik şubelerinden alınmış veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge ile başvuru
yapabileceklerdir.)
9. Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olduğunu gösterir belge. (Fotokopi, ya da E-devletten
alınan kare kodlu belge)
10.Deneyime ilişkin belge. (Tecrübe/Deneyim şartı olan kadrolar içindir. Hizmet Belgesi ya da sigorta dökümü ile birlikte)
11. Adli sicil kaydı. (E-devletten alınan kare kodlu belgeler geçerlidir)
12. Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.
AÇIKLAMALAR
1. Başvurular, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı, Meşelik Kampüsü Büyükdere Mah. Prof. Dr. Nabi AVCI Bulvarı No:4 Posta Kodu:
26040 Odunpazarı/ESKİŞEHİR adresine şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular
dikkate alınmaz.Son başvuru tarihinin resmi tatil gününe rastlaması durumunda başvurular bir sonraki mesai günü, mesai bitimine kadar yapılabilir.
2. Başvuran adaylar ile atanmaya hak kazanan adayların durumları Üniversitemizin https://personel.ogu.edu.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca bir tebligat
yapılmayacaktır.
3. İlanda belirtilen kadrolardan birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
4. Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin başvurulara
eklenmesi gerekmektedir.
5. Atanmaya hak kazandığı halde yukarıda belirtilen şartlardan birisini taşımadığının ya da istenilen belgelerden birisinin eksik olduğunun tespit edilmesi halinde
atama yapılmayacaktır. Atanmış olsa dahi söz konusu yapılan atama işlemi iptal edilecektir.
SINAV TAKVİMİ
İlk Başvuru Tarihi : Resmi Gazete Duyuru Yayımlanma Tarihidir.
Son Başvuru Tarihi : Yayımlanma tarihi dahil 15 takvim günüdür.(sınav takvimi https://personel.ogu.edu.tr adresinde de yayımlanacaktır )
Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi : 23.08.2023
Giriş Sınavı Tarihi : 28.08.2023
Giriş Sınav Saati ve Yeri : Ön Değerlendirme Sonuç Listesinde Belirtilecektir.
Sonuç Açıklama Tarihi : 12.09.2023
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi : https://personel.ogu.edu.treskisehir-osmangazi-universitesi-memur-alimi

eskisehir-osmangazi-universitesi-memur-alimi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir