BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR ALIM İLANI

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.
bursa-su-ve-kanalizasyon-idaresi-genel-mudurlugu-memur-alim
BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:
Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün yukarıda belirtilen boş memur
kadro unvanları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda
belirtilmiştir.
 BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan edilen boş memur kadro unvanlarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununun 40 ıncı maddesi ile 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen
aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
– Türk vatandaşı olmak.
– Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa
bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli
iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
-Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik
çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
– Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.
– İlan edilen kadro unvanları için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
– İlan edilen kadro unvanları için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu
öğrenimle ilgili olarak Lisans 2022-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından
(KPSS) alım yapılacak kadro unvanları karşısında belirtilen puan türünden, belirtilen asgari
KPSS puanını almış olmak,
– Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle
çıkarılmış olmamak,BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Başvuru sırasında;
Başvuru Formu, Kurumumuzdan veya Kurumumuzun
https://www.buski.gov.tr/Memur/MemurBasvuru internet adresinden temin edilecektir.
– Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı ve aslı ibraz edilmek kaydıyla Kurumumuzca
onaylanmak üzere fotokopisi.
– Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden
alınacak barkotlu mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Kurumumuzca
tasdik edilebilir).
– Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz
edilmek kaydıyla suretleri Kurumumuzca tasdik edilebilir).
– KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
– Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı.
-Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı.
-Son altı ay içerisinde çekilmiş 3 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)
Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan
başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar Kurumumuza ibraz
edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Kurumumuzca tasdik
edilecektir.)BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;
Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 04/09/2023 – 08/09/2023
tarihleri arasında ve mesai saatleri içerisinde (08:00-12:00 / 13:00-17:00) şahsen veya iadeli
taahhütlü posta yoluyla Sırameşeler Mahallesi Avrupa Konseyi Bulvarı D Blok No:6/3
Osmangazi/BURSA yerleşkesinde bulunan başvuru bürosuna müracaatlarını
yapabileceklerdir.
Elektronik ortamda yapılan başvurulara istenilen belgeler eklenerek başvuru tarihleri
içerisinde Belediyemizin https://www.buski.gov.tr/Memur/MemurBasvuru adresinden
başvuru yapabileceklerdir.
Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular
dikkate alınmayacaktır.
Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular
değerlendirilmeye alınmayacaktır.
 BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURUSU KABUL
EDİLENLERİN İLANI:– T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar
KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak
her bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır.
-Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava
çağrılacaktır.
– Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı
başvuruların değerlendirilmesini müteakip 13/09/2023 tarihinde Kurumumuzun
www.buski.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.
– Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Kurumumuzca düzenlenen ve adayların
kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi’’ gönderilecektir.
Bu belge, sınava girişte ibraz edilecektir.– Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
– Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim
bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş
olan adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın
sorumluluğundadır.
-Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın
ulaşmamasından Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü sorumlu
tutulamayacaktır.SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
Sözlü Sınav;
Sözlü sınav 27/09/2023 tarihinde Sırameşeler Mahallesi Avrupa Konseyi Bulvarı D
Blok No:6/3 Osmangazi /BURSA yerleşkesinde yapılacaktır.
Sözlü sınav aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.
Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan
ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaklardır.
Sözlü Sınav Konuları:
– Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
– Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
– Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat konuları ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve
uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir