PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 71 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI

Üniversitemizin çeşitli Birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanun’unun 4’üncü maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” Ek 2’nci maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda 2022 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 71 sözleşmeli personel alınacaktır.PAMUKKALE-UNIVERSITESI-71-SOZLESMELI-PERSONEL-ALIMI PAMUKKALE-UNIVERSITESI-71-SOZLESMELI-PERSONEL-ALIMI


PAMUKKALE-UNIVERSITESI-71-SOZLESMELI-PERSONEL-ALIMI PAMUKKALE-UNIVERSITESI-71-SOZLESMELI-PERSONEL-ALIMI PAMUKKALE-UNIVERSITESI-71-SOZLESMELI-PERSONEL-ALIMI PAMUKKALE-UNIVERSITESI-71-SOZLESMELI-PERSONEL-ALIMI
Not:
1) Müracaat edeceği pozisyonda aranan öğrenim durumunu yurtdışında tamamlamış olan aday YÖK Denklik Belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.
2) PAÜ Hastaneleri Ek Hizmet Binasında (Pamukkale Karahayıt Mahallesi) istihdam edilecekler Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi kadrosunda olup gerekli görüldüğü takdirde Merkez Hastanede de görev yapacaklardır.
GENEL ŞARTLAR:
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanun’unun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
3- 657 sayılı Kanun’unun 53’üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akil hastalığı bulunmamak. 4- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar ve kamu görevine iadesi reddedilenler başvuruda bulunamaz.
5- Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak, askerlik hizmetini yapmış olmak ya da muaf olmak.
6- 2022 yılı KPSS (B) grubu (KPSS(P3), KPSS (P93), KPSS(P94)) sınav sonuç belgesine sahip olmak.
7- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
8– Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumumun bulunmaması.
9- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
10- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6’ncı maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
11- 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup arşiv araştırması sonucuna istinaden sözleşme imzalanacak aday ile iletişime geçilecektir.
KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ UNVANINA BAŞVURACAKLARDA ARANAN ÖZEL ŞARTLAR:
1- İlan başvuru tarihinin son günü itibarıyla 31 (otuz bir) yaşından gün almamış olmak.
2- Erkek adaylarda en az 170 cm boyun da olmak. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark ±15′ e kadar kabul edilecektir.3- 10.06.2004 tarih ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10′ uncu maddesinde yer alan şartları taşımak.
4- Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
5- Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartının (silahlı/silahsız) son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresinin en az 6 (altı) ay olması.

DESTEK PERSONELİ ÜNVANINA BAŞVURACAKLARDA ARANAN ÖZEL ŞARTLAR:

1- Destek personeli ünvanını tercih edecek olan adaylar temizlik, basit bakım, ısıtma, bahçe bakım gibi hizmetleri yerine getirmek ve kurumun verdiği ve benzeri diğergörevleri yapmak ve bu görevleri devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.
2- İhtiyaç duyulması halinde bu ünvanı tercih eden adaylar vardiyalı çalıştırılabilirler.
3- Destek Personeli (Temizlik, Bahçe Bakımı, Isıtma) pozisyonunu tercih edecek adayların öncelikli görevi ilanda başvurduğu pozisyondaki görevi yerine getirmek
artan zamanlarında temizlik görevi ile amirinin verdiği diğer benzer görevleri yerine getirecektir. 4- Destek Personeli (Basit Bakım Onarım) pozisyonunu tercih edecek adayların öncelikli görevi ilanda başvurduğu pozisyondaki görevi yerine getirmek olup ihtiyaç
halinde diğer basit bakım onarım alanlarında görev yapacaklardır.

ŞAHSEN BAŞVURADA İSTENECEK BELGELER VE DİĞER HUSUSLAR.

1- Adaylar şahsen başvuruya gelmeden önce www.pau.edu.tr adresinden ilan tarihi itibariyle yayımlanacak olan başvuru formunu çevrimiçi (online) olarak bilgisayar ortamında başvurusunu yaparak talep oluşturacak daha sonra Üniversitemize şahsen müracaata geldiğinde kurum personeli tarafından ilanda istenen şartları taşıdığını belgeleyen adayın başvurusu onaylanacak ve başvuru formu adaya imzalatılarak başvuru işlemi tamamlanacaktır. Başvurusunu çevrimiçi ortamda yaptıktan sonra şahsen müracaat yapmayan adayların çevrimiçi başvurusu işleme alınmayacaktır.
2- Adayların başvuru formu bilgisayar ortamında çevrimiçi olarak doldururken mezuniyet bilgileri YÖKSİS web servisleri aracılığı ile alınacak, tercih edilen pozisyonda istenen mezuniyet türü sistemden seçilecektir. Adaylar şahsen müracaatını yapmadan önce e-Devletten mezuniyet bilgilerini kontrol etmeleri mezuniyet türü çıkmaması halinde ise aday mezun olduğu okul ile iletişime geçerek YÖKSİS veri tabanına mezuniyet kaydını yaptıracaktır.
3- Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak olup, tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuru formu doldurma sürecini tamamlayamayacaktır.
4- Koruma ve Güvenlik Görevlisi ünvanına başvuracak adaylar İlan tarihi itibariyle Üniversitemiz kampüsü içinde bulunan MEDİKO sağlık biriminden alınacak boy ve kiloyu gösterir sağlık raporunu başvuru esnasında ibraz edeceklerdir.
5- Adaylar diplomanın aslını veya e-devlet üzerinden alacakları barkotlu mezuniyet belgelerini başvuru esnasında ibraz edecek ve fotokopisini teslim edeceklerdir.
6- Sertifika, ustalık belgesi ve kurs bitirme belgesi istenilen unvanlarda belgenin aslı veya e-devlet üzerinden alacakları barkodlu belgeyi ibraz edilecek ve fotokopisini teslim edeceklerdir.
7- Özel Güvenlik Kimlik Kartı aslı ibraz edilecek ve fotokopisini teslim edeceklerdir.
8- Teknisyen ünvanını tercih eden adaylar istenilen alan şartını diploması veya okulundan alacağı belgede ibraz etmesi zorunludur. 9- Adaylar istenilen belgelerin fotokopilerini başvuruya gelirken temin etmeleri gerekmektedir.
10- İlanda istenilen belge veya sertifikalara ilan tarihinden önce sahip olunması gerekmektedir.

11– Mesleki tecrübe istenen ünvana başvuracak adaylar şahsen başvuruya gelmeden önce www.pau.edu.tr adresinden ilan tarihi itibariyle yayımlanacak olan Çalışma Belgesini yetkili işyeri temsilcisine imzalatacaklar ayrıca bu süreleri ilgili işyerinde çalıştıklarını gösterir E-Devlet uygulamasından temin edecekleri barkodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Unvan Listesini teslim edeceklerdir.
12- www.pau.edu.tr adresinden ilan tarihi itibariyle yayımlanacak olan beyan formu. (Tecrübe istenen ünvana başvuracak adaylar ilanda istenen ünvanda özel şartları taşıdıklarını, istenilen mesleki tecrübeye sahip olduklarını belirten onaylı beyan formunu imzalayacaklardır)
BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:

Başvurular Üniversitemiz Kınıklı yerleşkesinde yer alan Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacak olup posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Şahsen başvuru yapamayacak adaylar noter vasıtasıyla verecekleri vekâlet ile başvuru işlemi yapabileceklerdir.(Koruma ve güvenlik ünvanına başvuran adaylar hariç) Başvuru işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile ilanda istenilen belgeleri ve istenen şartları taşıdığını ibraz etmeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecek ilanın her aşamasından işe başlama işlemi gerçekleşse bile iptal edilecektir. Yine başvuru yaparken aday tercih ettiği çalışma yeri ve tercih edeceği ünvan tamamen kendi sorumluluğunda olacak olup başvuru yaptıktan sonra değerlendirme aşamasında yanlış başvuru yeri, ünvanı, eksik evrak tespit edilmesi halinde değerlendirmeye alınmayacaktır. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla pozisyona başvuru yapamayacaktır. Üniversitemiz gerekli görmesi durumunda başvuru süresi içerisinde www.pau.edu.tr adresinden duyurarak ilan şartlarında değişiklik yapabilir, sonlandırabilir.
Sahsen Başvuru Tarihleri:
Başlangıç Tarihi: 31.08.2023 Mesai Başlangıcı Bitiş Tarihi : 14.09.2023 Mesai Bitimi

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

2022 KPSS (B) (KPSS(P3), KPSS (P93), KPSS(P94)) grubu puan sıralamasına (KPSS puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, mezuniyet tarihlerinin de eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır. Doğum tarihleri de eşit olması halinde noter huzurunda kura usulü ile aday belirlenecektir.) göre hak kazanan aday başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde www.pau.edu.tr adresinden ilan edilecektir. İlan edilen kadronun 1 (bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir. İlanın her aşamasında adayın başvurusunda eksiklik tesbit edilmesi halinde başvurusu veya atama işlemi iptal edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adayla hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayın sözleşmesi fesih edilecektir.
Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, sonuçların ilan edilmesinden sonra istenecek belgeler, başvuru zamanı, evrakların teslim edilme şekli ve diğer şartlar Üniversitemiz www.pau.edu.tr adresinden ayrıca ilan edilecektir. Adaylara ait tüm süreçler (başvuru sonuçları, yerleşme işlemleri, işe başlama işlemleri, yedek adaylara ait işlemler vb) Üniversitemiz www.pau.edu.tr adresinden ilan edilecek olup tüm duyurular tebliğ mahiyetinde olacak ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Rektörlüğümüz ilan üzerindeki her türlü hakkını saklı tutar.
Başvuru yapılırken tereddütte düşülmesi halinde mesai saatleri içinde Personel Daire Başkanlığına ait (0258) 296 / 1818 / 1822/2249/2214 numaradan bilgi alınabilir.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir