NÜKLEER DÜZENLEME KURUMU PERSONEL ALIMI YAPACAK

NÜKLEER DÜZENLEME KURUMU PERSONEL ALIMI SINAV İLANI

Kurumumuz Merkez teşkilatı kadrolarında görev yapmak üzere, Nükleer Düzenleme Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde giriş sınavı ile 3 (üç) Mühendis, 1 (bir) Avukat, 1 (bir) Mütercim, 10 (on) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ve 1 (bir) Teknisyen alınacaktır. Nükleer Düzenleme Kurumu personel alımı sınavı sözlü sınav şeklinde 30 Ekim – 3 Kasım 2023 tarihleri arasında Nükleer Düzenleme Kurumu, Devlet Mahallesi 85. Cadde No.: 5 Çankaya / ANKARA adresinde yapılacaktır. Nükleer Düzenleme Kurumu personel alımı sınavına başvuran adaylar bu duyuruda yer alan hükümleri kabul etmiş sayılırlar.
turkiyre-nukleer-duzenleme-kurumu-memur-alim-ilani

turkiyre-nukleer-duzenleme-kurumu-memur-alim-ilani
GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI
Nükleer Düzenleme Kurumu personel alımı sınavına katılmak için aşağıdaki şartlar aranır:
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
– Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS), yukarıda yer alan tabloda belirtilen puan türlerinden asgari 80 (seksen) puan almış olmak,– Yukarıda yer alan tabloda belirtilen lisans ve ön lisans programları ile YÖK tarafından bu programlara denkliği onaylanmış yurt içi ve yurt dışındaki yüksek öğrenim kurumu mezunu olmak ve belirtilen özel şartları son başvuru tarihi olan 9 Ekim 2023 tarihi itibarıyla taşımak,
-Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılan merkezi yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadro veya pozisyona, başvuru yapılacak KPSS puanı ile yerleştirilmemiş olmak.
SINAV BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ
(1) Sınav başvuruları 25 Eylül 2023 Pazartesi günü saat 14.00’te başlayıp 9 Ekim 2023 Pazartesi günü saat 23.59’da sona erecektir.
(2) Adaylar başvurularını, e-Devlet üzerinden “Nükleer Düzenleme Kurumu – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden giriş yaparak elektronik ortamda yapacaktır. Posta veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
(3) Kadro adedi belirtilen bölümler dışındaki bölümlerden veya yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için e-Devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir. Ayrıca Ek-1’de yer alan öz geçmiş formunun doldurularak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
(4) Her aday yalnızca bir grup için sınava başvurabilecektir.(5) Başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvurularını takiben belirlenen en yüksek puandan
başlanmak üzere sıralamaya tabi tutulacaktır. En yüksek puan alan adaydan başlanarak ilan edilen kadro sayısının 5 (beş) katı aday sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar Kurum internet sitesinde ilan edilmek suretiyle sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip adaylar da sözlü sınava alınacaktır. Adaylar sınav bilgilerine Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden de ulaşabilecektir.

SÖZLÜ SINAV KONULARI VE PUAN DEĞERLERİ
Sözlü sınav konuları ve puan değerleri:
-Mezuniyet alanına ilişkin bilgi düzeyinin puan değeri 30 (otuz)’dur.
– Genel yetenek ve genel kültür sözlü sınav konularının alt başlıkları aşağıdadır:
(1) Türkiye ve dünya ile ilgili genel, kültürel ve güncel sosyoekonomik konular,
(2) Türkçe dilbilgisi,
(3) Matematik,(4) Türkiye coğrafyası,
(5) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
(6) Tarih,
Genel yetenek ve genel kültür konularının puan değeri 30 (otuz)’dur.
– Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, Puan değeri 10 (on)’dur.
– Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, Puan değeri 10 (on)’dur.
-Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, Puan değeri 10 (on)’dur.
– Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, Puan değeri 10 (on)’dur.
SINAVIN TARİHİ, YERİ, ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ
Giriş sınavı sözlü olarak yapılacaktır.
Sözlü sınav
-Nükleer Düzenleme Kurumu personel alımı giriş sınavı 30 Ekim – 3 Kasım 2023 tarihleri arasında Nükleer Düzenleme Kurumu, Devlet Mahallesi 85. Cadde No.: 5 Çankaya / ANKARA adresinde yapılacaktır.– Adaylar sözlü sınava, nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport ile kabul edilecektir. Nüfus cüzdanı/ Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, sürücü belgesi veya pasaport dışında, zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi kabul edilecektir. Bunların dışındaki, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler sözlü sınava giriş için geçerli belge sayılmayacaktır. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın güncel bir fotoğrafı ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun
süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaportlar kabul edilmeyecektir.
-Sözlü sınava bilgisayar, tablet, hesap makinesi, cep telefonu, ses ve görüntü kaydedici cihazlar vb. elektronik alet ve aygıtlar alınmayacaktır.
-Adayların engel durumlarını beyan etmeleri hâlinde engel durumlarına göre gerekli tedbirler alınacaktır.
-Verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilecektir. Sözlü sınav ile ilgili bunun dışında herhangi
-Sözlü sınavda başarılı sayılmak için alınan puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.
Giriş sınavı sonucu;– Adayın KPSS puanı ile sözlü sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak puanı en yüksek adaydan başlanarak kadro sayısı kadar asıl, asıl aday sayısının yarısı kadar da yedek aday yarışma sınavı komisyonu tarafından belirlenecektir. Yedek aday sayısının hesaplamasında küsurat yukarı tamamlanır. Yedek listede yer alan adayların hakları ilan tarihini takip eden altı ay için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.
-Sınav puanlarının eşitliği halinde KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.
– Giriş sınavı ile ilgili yapılabilecek her türlü değişiklik ve tebligat Kurumun internet sitesinden yayınlanmak suretiyle duyurulacak olup adaylara ayrıca bildirim yapılmayacaktır.
 İTİRAZLAR
Adaylar sınav sonuçlarının ilanını takip eden 7 (yedi) iş günü içerisinde Kuruma yazılı olarak itiraz edebiliriler.

KAZANANLARIN İLANI VE ATANMASI
(1) Sınavı asıl ve yedek olarak kazananların listesi Kurumun internet sitesinde ilan edilecektir. Sınavda başarılı olanların ilanda belirtilen şekilde ve süre içinde istenilen belgeleri Kuruma teslim etmeleri gerekmektedir. Adaylar, sonuçlarına Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden de ulaşabilecektir. (2) Başvuru veya işlemler


sırasında sahte veya gerçeğe aykırı belge sunduğu ya da beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir