KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 45 MEMUR ALIMI

İstanbul ili Kağıthane Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği” ile “Belediye Zabıta Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur ve zabıta memuru alınacaktır.KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 45 MEMUR ALIMI
KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 45 MEMUR ALIMI
BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan edilen boş memur ve zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ıncı maddesi ile 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
-Türk vatandaşı olmak,
-Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
– Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
– İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
 BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
– İlan edilen unvanlar için, mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak Ön lisans 2022-KPSS P93 ve Lisans 2022-KPSS P3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
– Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
– 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için ; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce başvuru esnasında yapılacaktır.
– Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapacaklar için, sınavın yapılacağı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
– Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapacaklar için, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Kara yolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
 BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin İnternet sayfasından (http://www.kagithane.bel.tr) temin edilecektir, Başvuru Formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.
1. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi
2. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
3. Yabancı Okul Mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
4. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama barkodlu bilgisayar çıktısı,
5. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
6. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
7. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
8. Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)
9. Hangi kadroya başvuracağına dair dilekçe. (Her aday şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapabilecektir.) Zabıta memuru kadroları hariç olmak üzere belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar Kurumumuza ibraz edilmesi gerekmektedir (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilecektir.)
BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;
▪ Başvuru esnasında istenilen belgeler ile birlikte 02.10.2023-06.10.2023 tarihleri arasında saat 16:30’a kadar (mesai günlerinde saat 09:00-16:30 arasında) Merkez Mah. Lalezar Sok.No:1 Sadabad Hizmet Binası Kağıthane/İSTANBUL adresindeki Kağıthane Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne bağlı İstihdam Hizmet Noktasına şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile başvuruda bulunabilecek olup, geçerli şartlara sahip adaylar istenilen belgeler ile
birlikte müracaatlarını yapabileceklerdir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)
▪ Elektronik ortamda yapılan başvurulara istenilen belgeler eklenerek, başvuru tarihleri içerisinde Belediyemizin [email protected] mail adresine başvuru yapabileceklerdir.
▪ Zabıta memuru kadrolarına başvurular şahsen yapılacak olup, posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Zabıta Memuru kadrosuna başvuracak adaylar yukarıda belirtilen tarihlerde boy ve kilo ölçümü yapılmak üzere istenilen belgeler ile birlikte şahsen müracaat ederek başvuru süreçlerini tamamlayacaklardır.
▪ Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
▪ Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:
– Belediyemizce T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında adayı; memur kadroları için sözlü sınava, zabıta memuru kadroları için sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır.
-Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.
– Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı başvuruların değerlendirilmesine müteakip 20.10.2023 tarihinde Belediyemizin (http://www.kagithane.bel.tr) resmi internet sayfasından ilan edilecektir.
-Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.
-Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
-) Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara, adayların başvuru formunun iletişim bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır.
– Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmelerden veya postanın ulaşmamasından Kağıthane Belediyesi sorumlu tutulamayacaktır.
 SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
Memur alımı için, 06.11.2023 tarihinde saat 09:30’da başlamak üzere Merkez Mah. Lalezar Sok. No:1 Sadabad Hizmet Binası Kağıthane/İSTANBUL adresinde sözlü sınav yapılacaktır. Sözlü sınav aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edecektir. Zabıta Memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup; sözlü sınav ve uygulamalı sınav 13.11.2023 tarihinde saat 09:30’da başlamak üzere Merkez Mah. Lalezar Sok. No:1 Sadabad Hizmet Binası Kağıthane/İSTANBUL adresinde yapılacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınav aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edecektir. Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
Sınav Konuları:
 Sözlü sınav;
 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
 Mahalli İdareler ile İlgili Temel Mevzuat,
konuları ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.
– Uygulamalı sınav; Zabıta Memuru kadrosu için, kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir