İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 1608 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 1608  SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde; Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı emrinde istihdam edilmek üzere aşağıdaki Ek-1/a ve Ek-l/b sayılı tablolarda adedi ve pozisyon ünvanı belirtilen toplam 1608 boş pozisyon ünvanları için personel alımı yapılacaktır. ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lise mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla, adayların tercih sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının en fazla 4 katı aday değerlendirilmeye alınacaktır.SÖZLÜ SINAV GENEL ŞARTLAR
1) 4/B sözleşmeli personel olarak başvuruda bulunacak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:
(a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
(b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlar ile
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı’nda belirtilen
şartlara sahip olmak,
(c) Son başvuru tarihi (26.04.2024) itibarıyla 18 yaşını doldurmuş veya Türk Medeni Kanunu’nun 12 nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak,
(ç) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,


(d) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen
bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin
ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından
mahkûm olmamak,
(e) Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına
gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş
veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
(f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile
görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
2) ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans
mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lise mezunları için KPSSP94 puan türünden
en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan, adayların yapmış
oldukları tercih sıralamasına göre KPSS puan türü ve tercih edilen pozisyon ünvanı esas alınmak suretiyle
yapılacak olan KPSS puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının 4 katı adayın içerisinde
bulunmak,


3) Adaylar, başvuruda bulunurken ilanda belirtilen şartları taşımak kaydıyla en fazla 3 adet
yer(merkez/taşra) ve/veya pozisyon ünvanı için tercihte bulunabileceklerdir. Adayların başvurularının
değerlendirilme işlemleri yapmış oldukları tercih sıralaması göz önünde bulundurularak KPSS puanı en
yüksek adaydan başlamak üzere 4 katı aday arasına girebildikleri sadece bir yer ve ünvan için yapılacaktır.
 

ORTAK ŞARTLAR
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının
(a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların başvuruda bulunmasında
herhangi bir engel bulunmamaktadır.

BAŞVURU VE BAŞVURU ŞEKLİ
1- Başvurular; e-Devlet şifresi ile yapılacaktır. Bu nedenle adayların www.turkiye.gov.tr
hesabının bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi
almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen
başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini ibraz ederek temin edebileceklerdir.
2- Başvurular; 22-26 Nisan 2024 tarihleri arasında Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli
internet sitesindeki “Duyurular” bölümünde yayımlanacak olan “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri
Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda alınacaktır.
3- Başvurular elektronik ortamda alınacağından posta yolu ile ya da bizzat başvurular kabul
edilmeyecektir.


4- E-Devlet üzerinden “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav
Başvuru” linkine erişim sağlandığında, kimlik, öğrenim, askerlik ve YDS bilgileri otomatik olarak
gelmektedir. Profil bilgileri eksik veya hatalı olan adaylar ilgili kurumlarla iletişime geçerek, gerekli
düzeltmeleri yaptırmak zorundadırlar.
5- Yükseköğrenim mezuniyet bilgileri ile başvuruda bulunacak adayların; öğrenim bilgileri eDevlet üzerinden Yükseköğretim Kurulundan otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde, hata/eksiklik
olan veya Yükseköğretim Kurulundan mezuniyet bilgileri gelmeyen adaylar ekleme/düzeltme yapmak
için mezun oldukları üniversitenin ilgili birimleri ile görüşerek YÖKSİS üzerinden bilgilerini
güncellettirmeleri zorunludur. Aksi takdirde bu durumda olan adaylar, sınava başvuruda
bulunamayacaklardır.
6- Lise ve dengi okul mezuniyet bilgileri ile başvuruda bulunacak adayların; Profil Düzenleme
sayfasının sol tarafında bulunan “Öğrenim Bilgileri” sekmesinde yer alan “Lise Mezuniyet Bilgisi Ekle”
butonu aracılığıyla açılan “Lise Bilgisi Ekle” ekranında “Alan” satırında mezun oldukları alanı seçerek,
zorunlu alanları doldurduktan sonra lise ve dengi okul mezuniyet diplomasını pdf veya jpeg formatında
modüle yüklemeleri ve “Lise Bilgisini Kaydet” butonuna basmaları zorunludur. Aksi takdirde başvuruda
bulunamayacaklardır.


7- Lise ve dengi okul mezuniyet bilgileri ile başvuruda bulunacak adaylardan; mezun olduğu
alan/dal/bölüm bilgisini “Alan” satırında bulamayan adaylar “Diğer Alan” kutucuğunu seçerek zorunlu
alanları doldurduktan sonra lise ve dengi okul mezuniyet diplomasını pdf veya jpeg formatında modüle
yüklemeleri ve “Lise Bilgisini Kaydet” butonuna basmaları zorunludur. Aksi takdirde başvuruya devam
edemeyeceklerdir.
8- Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan
öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine denklik gösterir
belgelerini pdf ya da jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
9- Erkek adayların askerlik bilgileri Milli Savunma Bakanlığından otomatik olarak gelmekte
olup, bilgilerinde hata olan adayların ilgili kutucuğu işaretleyip güncel bilgilerini manuel olarak girmeleri,
askerlik durum belgelerini pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri zorunludur.
10- Programcı ünvanına başvuran adayların da, YDS bilgisi otomatik olarak gelmekte olup,
uluslararası geçerliğe sahip olan başka bir belgeden (CPE, CAE, TOEFL İBT ve PTE AKADEMİK) en


az (D) düzeyinde yabancı dil bildiğini belgeleyenler, bu belgelerini sisteme yüklemek zorundadır.
11- Avukat pozisyon ünvanına başvuracak adayların barodan veya noterden onaylı Avukatlık
ruhsatnamesini pdf ya da jpeg formatında modüle yüklemeleri gerekmektedir.
12- Arşiv Uzmanı pozisyon ünvanına başvuracak adaylardan; Bilgi ve Belge Yönetimi,
Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşiv, Arşivcilik veya Kütüphanecilik lisans programından herhangi
birinden mezun olmayıp, programında Osmanlı Paleografyası, Arapça, Farsça derslerinden en az birine
yer veren lisans bölümlerinden mezun olan adayların bunu gösterir onaylı transkript belgelerini pdf ya da
jpeg formatında modüle yüklemeleri gerekmektedir.
13- Destek Personeli (Şoför) pozisyon ünvanına başvuracak adayların başvuru sırasında sürücü
belgesini (arkalı-önlü) modüle yükleyerek, “sürücü belgesi seri numarasını” (sürücü belgesinin arka
yüzünde yer alan ve 6 haneli rakamlardan oluşan seri numarasını) da modüle girmeleri zorunludur.
14- Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) pozisyon ünvanına başvuracak adayların geçerlik
süresi dolmamış “Silahlı” ibareli “Özel Güvenlik Görevlisi” kimlik kartını pdf ya da jpeg formatında
modüle yüklemeleri zorunludur.


15- Destek Personeli (Kaloriferci) pozisyon ünvanına başvuracak adaylardan; ilanda belirtilen
alan/dal veya bölüm mezunu olmayıp herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olanların Kamu
Kurum ve Kuruluşları, Belediyeler veya Üniversiteler tarafından onaylı “Doğalgaz yakıtlı kalorifer
ateşçisi” sertifikasını ya da ustalık veya kalfalık belgesini pdf ya da jpeg formatında modüle yüklemeleri
zorunludur.
16- E–Devlet üzerindeki “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav
Başvuru” linki aracılığı ile açılan uygulamada yer alan “Kişisel Bilgiler” sayfasında fotoğrafı otomatik
gelmeyen adayların, Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünün http://personel.icisleri.gov.tr internet
adresinin “Personel Kimlik Kartı” sekmesinin “Personel Kimlik Kartında Kullanılacak Fotoğraf
Standartları” bölümünde yer alan özelliklere uygun olarak çektirilmiş fotoğrafını (600×800 boyutlarında
300dpi çözünürlükte) pdf ya da jpeg formatında modüle yüklemeleri zorunludur.


17- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyon ünvanlarında tam zamanlı
olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden
adayların, bir yıllık bekleme süresini (26.04.2024 tarihinden önce) doldurduklarını belgeleyebilmeleri
için görev yaptıkları eski kurumlarından alınmış “onaylı hizmet belgesini” pdf veya jpeg formatında
başvuru sırasında modüle yüklemeleri gerekmektedir.
18- Başvurusunu elektronik olarak tamamlayan ve bilgilerinin doğruluğundan emin olan
adayların “Başvurumu Tamamla” butonuna basmaları zorunludur. Aksi takdirde bu işlemi
gerçekleştirmeyen adayların başvuruları sisteme kaydedilmeyecek olup, bu durumda olan adaylar
herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.


19- Başvurular 26.04.2024 tarihinde saat: 16.00’ da sona ereceği için modül kapanacak olup,
başvuru yapmayan adayların belirtilen tarih ve saate kadar “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri
Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda yapmaları
“Başvurumu Tamamla” butonuna basmaları gerekmektedir. Aksi takdirde bu işlemi gerçekleştirmeyen
adayların başvuruları sisteme kaydedilmeyecek olup, bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde
bulunamayacaklardır.
20- Başvuru tarihleri arasında bilgilerinde eksik veya hata olduğunu fark eden veya tercihlerinde
değişiklik yapmak isteyen adayların en geç 26.04.2024 tarihinde saat 16.00’ya kadar “Başvurumu İptal
Et ve Yeniden Başvur” butonuna basarak başvurularını iptal etmeleri ve açılan ekrandan değişiklik
yapmak istedikleri bilgilerini güncellemeleri gerekmektedir. Güncelleme işlemini tamamlayan adayların
bu işlemi saat 16.00’dan önce “Başvurumu Tamamla” butonuna basmaları zorunludur. Aksi takdirde
bu işlemi gerçekleştirmeyen adayların başvuruları sisteme kaydedilmeyecek olup, bu durumda olan
adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.


21- İlan edilen pozisyon ünvanı/yer için en fazla 3 tercihte bulunulacaktır. Adaylar, bir pozisyon
ünvanı için birden fazla il/Bakanlık merkez tercihinde bulunabilecekleri gibi birden fazla seçmiş oldukları
pozisyon ünvanı için tek il veya birden fazla il/Bakanlık merkez tercihinde de bulunabileceklerdir.
22- Başvuru süreci tamamlandıktan sonra ilan edilen pozisyon ünvan sayısının 4 katı kadar aday
belirleme işlemi; adayların KPSS puanına göre en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere yaptıkları
tercih sıralaması göz önünde bulundurularak sadece bir yer (merkez veya taşra) ve pozisyon ünvanı için
gerçekleştirilecektir.
23- Adaylar başvurularını tamamlayıp, “Başvurumu Tamamla” butonuna basıp başvurusunu
modüle kaydettikten sonra “Başvurunuz tamamlanmıştır.” uyarısı ekrana gelecek olup, aynı ekranda
yer alan “İş Talep Formu İndir” butonuna basarak İş Talep Formunun çıktısını alabilecekleri gibi eDevlet üzerinden “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığı
ile açılan uygulamadaki “Başvurularım” sekmesinden de İş Talep Formunun çıktısını istedikleri zaman
alabileceklerdir.


24- Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak
yapılmasından ve istenilen belgelerin modüle yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur.
Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.
25- KPSS türü/puanına ve tercihlerine göre sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların
başvuruları, sözlü sınava katılacakları Bakanlık veya ilgili Valiliklerce incelenecektir. İnceleme
neticesinde başvuru şartlarını taşımayan adayların başvuruları kabul edilmeyecek olup, bu durumda olan
adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.
26- Usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan başvurular ile eksik veya hatalı sınav başvuru
belgeleri kabul edilmeyecektir.ADAYLARA DUYURU ŞEKLİ
Adaylar sınav sürecine ait durum bilgilerini (4 katı aday arasına girip/giremediği, başvurusunun
kabul edilip edilmediği, sözlü sınav yeri/ tarihi/ saati bilgilerini, sözlü sınava katılım durum bilgisini, sözlü
sınav puanını, asıl/yedek bilgisini) e-Devlet üzerinden “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri
Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığı ile açılan uygulamadaki “Başvurularım” sekmesinden
takip edebileceklerdir. Ayrıca sınav sonuçları ile ilgili adaylara herhangi bir yazılı bildirim
yapılmayacaktır.
“İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığı ile açılan
uygulamadaki “Başvurularım” sekmesinden durum bilgisinin ve duyuruların takip edilmemesi
nedeniyle oluşabilecek hak kayıplarından adayların kendileri sorumlu olacaktır.
Sınav süreci ile ilgili gerek duyulması halinde İçişleri Bakanlığının resmi internet adresinin
“Duyurular” kısmından adayları bilgilendirme amacı ile duyuru yapılabilecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Başvurular tamamlandıktan sonra ilan edilen pozisyon ünvan sayısının 4 katı arasına giren
adayların başvuruları, modülde yer alan başvuru belgeleri üzerinden ilgili sınav komisyonlarınca kontrol
edilecektir. Bu nedenle adayların başvuru yaparken, başvurusunu modüle kaydettiklerinden ve
kaydettikleri bilgiler ile sisteme yükledikleri evrakların doğruluğundan emin olmaları gerekmektedir.
Yapılan inceleme sonucunda başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları reddedilerek
SMS ile ilgili adaylara bildirim yapılacaktır. Bu nedenle başvuru esnasında adayların kendilerine ait cep
telefon numaralarını modüle doğru olarak giriş yapmaları önem arz etmektedir.
İlgili pozisyon ünvanı ve yer için 4 katı sıralamasına giren son aday ile aynı puana sahip diğer
adaylarında başvuruları değerlendirilmeye alınacaktır. Bu durumda olan adaylar alfabetik soyadı
sıralamasına tabi tutulacaktır. İTİRAZ
Yukarıda belirtilen pozisyon ünvanları için KPSS türü/puanı ve tercih sıralaması esas alınarak 4
katı arasına girmeye hak kazanan adayların başvuruları ilgili sınav komisyonunca değerlendirilecektir.
Değerlendirme sonuçlarına itirazlar; “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav
Başvuru” linki aracılığı ile açılan uygulamadaki “Başvurularım” sekmesinden ve SMS ile
başvurularının reddedildiğine ilişkin bilgilendirmenin adayların erişimine açıldığı tarihten itibaren iki iş
günü içinde hafta içi (09.30-16.00) mesai saatleri arasında ilgili Sınav Komisyonuna yazılı olarak, itirazda
bulunulan hususların belgelendirilmesi şartı ile kabul edilecektir.
İtiraz üzerine Sınav Komisyonlarınca verilen kararlar kesin olup, itiraz için belirtilen tarih ve saat
aralığı dışında evrak kaydına veya faksına iletilen itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır. SÖZLÜ SINAV VE SINAV YERLERİ
Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylara ait sınav yeri, tarihi ve saat bilgileri ve ilgili diğer
bilgilendirmeler e- Devlet üzerinden “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav
Başvuru” linki aracılığı ile açılan uygulamadaki “Başvurularım” sekmesinden yapılacaktır.
Adaylar yapmış oldukları tercih sıralaması ve KPSS puanları göz önünde bulundurularak yapılan
değerlendirme sonrası sadece bir il/ Bakanlık merkez ve pozisyon ünvanı için sözlü sınava katılacaktır.
Bakanlık merkez teşkilatında ilan edilen pozisyon ünvanları için Bakanlık Sınav Komisyonunca,
taşra teşkilatında ilan edilen pozisyon ünvanları için ise Ek-2 sayılı listede gösterilen ve 8 ilde oluşturulan
Bölgesel İl Sınav Komisyonlarınca, Bakanlığımızca ayrıca www.icisleri.gov.tr internet adresinde
duyurulacak tarihlerde eş zamanlı olarak sözlü sınavlar gerçekleştirilecektir.
Adayların sözlü sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları
ve onaylı kimlik belgelerinden (T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya geçerlilik süresi
bitmemiş pasaport) herhangi birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Söz konusu belgeleri ibraz
edemeyen adaylar sınava alınmayacak olup, bu adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde
bulunamayacaklardırSÖZLÜ SINAVIN ŞEKLİ VE USULU
4/B sözleşmeli personel alımı sözlü olarak tek aşamada yapılır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan
adaylar, ilgili Sınav Komisyonunun her bir üyesi tarafından;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan),
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),
d) Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, konularında (10 puan), olmak üzere 100 tam puan
üzerinden değerlendirilir.
Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar,
sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılır.SÖZLÜ SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Sözlü sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilir ve en az 70 puan alanlar başarılı sayılır. Sözlü
sınavda, her üyenin vermiş olduğu puanın aritmetik ortalaması alınarak adayların sözlü sınav puanı tespit
edilecektir. Her aday için verilen sözlü sınav puanı adayın başarı puanını oluşturur. Sözlü puanları aynı
olan adayların olması durumunda, KPSS puanı en yüksek olan adaya öncelik verilecektir.
Sözlü sınavında değerlendirme tutanağı dışında sesli ve görüntülü herhangi bir kayıt sistemi
kullanılmayacaktır.
İlan edilen pozisyon ünvan sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulması halinde en fazla bir katına kadar
yedek aday belirlenebilecektir.
Sözlü sınavından en az 70 puan almış olmak, sınav sonuçlarına göre asıl ve yedek aday
sıralamasına giremeyen adaylar için herhangi bir hak teşkil etmeyecektir.
Sözlü sınav sonuçları, asıl ve yedek adaylar ile ilgili bilgilendirme, Bakanlığımızca belirlenecek
tarihte e-Devlet üzerinden “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki
aracılığı ile açılan uygulamadaki “Başvurularım” sekmesinden adaylara bildirilecektir. ATAMA VE SÖZLEŞME İMZALAMAYA ESAS İSTENİLECEK BELGELER
1- 2022 yılı KPSS (B) grubundan Sınav Sonuç Belgesi,
2- Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurt dışında tamamlamış
olanlar için Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı
örneği),
3- Aday tarafından imzalı İş Talep Formu çıktısı (Adaylar bu belgeleri sınav başvurularını
tamamladıktan sonra hemen alabilecekleri gibi e- Devlet üzerinden “İçişleri Bakanlığı Aday Profil
Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığı ile açılan uygulamadaki “Başvurularım”
sekmesinden başvuru süreci sonrasında da alabileceklerdir.),
4- Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünün http://personel.icisleri.gov.tr internet adresinin
“Örnek Formlar ve Dilekçeler” sayfasından temin edilecek Mal Bildirim Formu ve Kamu Görevlileri Etik
Sözleşmesi Formu,
5- Avukat pozisyonuna başvuran adaylardan noterden veya barodan onaylı Avukatlık
Ruhsatnamesi,
6- Programcı pozisyon ünvanında sınavı kazanan adaylardan YDS sonuç belgesi ya da uluslararası
geçerliğe sahip olan (CPE, CAE, TOEFL İBT ve PTE AKADEMİK) sonuç belgesi,
7- Destek Personeli (Şoför) pozisyon ünvanında sınavı kazanan adaylardan aslı gibidir onaylı
sürücü belgesi fotokopisi,
8- Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) pozisyon ünvanında sınavı kazanan adaylardan Sağlık
Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alınan “özel güvenlik görevlisi olur” ibareli
sağlık raporu ve aslı gibidir onaylı özel güvenlik kimlik kartı fotokopisi,
9- Destek Personeli (Kaloriferci) pozisyon ünvanında sınavı kazanan ve herhangi bir ortaöğretim
kurumundan mezun olanların Kamu Kurum ve Kuruluşları, Belediyeler veya Üniversiteler tarafından


onaylı “Doğalgaz yakıtlı kalorifer ateşçisi” sertifikasını ya da ustalık veya kalfalık belgesi,
10- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyon ünvanlarında tam zamanlı
olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da tek taraflı feshederek sınavı
kazanan adaylardan onaylı hizmet belgesi,
Sözlü sınav sonuçları e- Devlet üzerinde “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve
Sınav Başvuru” linki aracılığı ile açılan uygulamadaki “Başvurularım” sekmesinden ilgili adaylara
bildirilecektir. Bu bildirim tebligat hükmünde olup, ayrıca ilgili adaylara yazılı bildirimde
bulunulmayacaktır. Bu bildirim tarihinden itibaren, sözlü sınavını asıl olarak kazanan adayların istenilen
atama belgelerini, Bakanlık merkez teşkilatında ilan edilen pozisyon ünvanları için Bakanlığımız Personel
Genel Müdürlüğüne, taşra teşkilatında ilan edilen pozisyon ünvanları için pozisyon ünvanının bulunduğu
Valilik İl Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Posta, kargo veya kurye ile
gönderilecek atama belgeleri dikkate alınmayacaktır. ATAMA VE SÖZLEŞME İMZALAMA İŞ VE İŞLEMLERİ
Bakanlık merkez teşkilatında ilan edilen pozisyon ünvanları için sınavı kazanan adayların atama
iş ve işlemleri Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünce, sözleşme imzalama iş ve işlemleri ise
Bakanlığın ilgili birimlerince gerçekleştirilecektir.
Bakanlık taşra teşkilatında ilan edilen pozisyon ünvanları için sınavı kazanan adayların atama ve
sözleşme imzalama iş ve işlemleri ise, adayların yerleştirildikleri Valilik İl Yazı İşleri Müdürlüklerince
yapılacaktır.
Geçerli bir mazereti olmadığı halde atama belgelerini istenilen süre içerisinde teslim etmeyenler
ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanlar göreve başlatılmayacaktır. Bu adaylar için sınav
sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır. YEDEK ADAYLARIN ATANMASI
Sözlü sınav sonucunun e- Devlet üzerinde “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme
ve Sınav Başvuru” linki aracılığı ile açılan uygulamadaki “Başvurularım” sekmesinden adaylara
duyurulduğu tarihten itibaren bir yıl içinde herhangi bir nedenle boşalan pozisyon ünvanlarına, başarı
puan sıralamasına göre belirlenen yedek adaylar arasından atama yapılarak sözleşme imzalanabilecektir. DİĞER HUSUSLAR
Gerçeğe ayları beyanda bulunan adaylar ile sözlü sınav şartlarından bir veya birkaçını taşımadığı
sonradan anlaşılan adaylar; sözlü sınavını kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları
yapılmayacak, ataması yapılmış olanların ise atamaları ve sözleşmeleri iptal edilecektir. Ayrıca bu adaylar
hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet
Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır

İLANIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir