TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI 

Tarım ve Orman Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü (Ankara) bünyesinde tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6’ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31.12.2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”in 8’inci maddesi uyarınca, Bakanlığımızca gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre 21 (yirmi bir) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır ve Bir aday, aşağıda belirtilen pozisyonlardan en fazla 1 (bir) adedine başvuruda bulunabilecektir. Yazılım Mimarı (1 Kişi – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar)


Yazılım Uzmanı (5 Kişi – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar) CBS Yazılım Mimarı (1 Kişi – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar) CBS Yazılım Uzmanı (2 Kişi – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar) Web Tasarım Uzmanı (2 Kişi – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar) Mobil Yazılım Uzmanı (2 Kişi – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar) Ağ Uzmanı (2 Kişi – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar) Veri Tabanı Uzmanı (1 Kişi – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar) Yapay Zeka Geliştirme Uzmanı (1 Kişi – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar) Sistem Uzmanı (2 Kişi – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar) Bilgi Güvenliği Uzmanı (1 Kişi – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar) Risk ve Uyum Uzmanı (1 Kişi – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)
BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İstihdam edilecek personelin,
-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olması,
– Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması,
– (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar olan ilana başvuru  yapabilirler),-Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunması (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; Bilişim Personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),
– Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri zorunludur.-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
-Erkek adaylar için askerlik ile ilgili terhis, muafiyet veya son başvuru tarihi itibarıyla en az 1 (bir) yıl erteletmiş olmak kaydıyla ilişiği bulunmamak,
-Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine ve temsil kabiliyetine sahip olmak, takım çalışmasına yatkın olmak.

 ÖZEL ŞARTLAR
Başvuru genel şartlarına ilave olarak, niteliklerine göre aşağıdaki özel şartlar aranacaktır.
– Yazılım Mimarı (1 Kişi – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar)
1. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda en az 10 (on) yıllık mesleki tecrübeye sahip olduğunu belgelemek,
2. En az bir büyük ölçekli (15.000+ Kullanıcılı) Kurumsal Projede ASP.NET, ASP.NET MVC, ASP.NET
CORE konusunda çalışmış olduğunu belgelemek,
3. Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
4. Kullanıcı kimliklendirme ve yetkilendirme yöntem ve teknolojileri (OAuth2, Single Sign On, Elektronik İmza, Mobil İmza) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,5. Yazılım geliştirme yaşam döngüsü (SDLC) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
6. Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım geliştirme yaşam döngüsü (SSDLC) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
7. Yüksek erişilebilirlik ve yüksek performans özelliklerine sahip yazılım sistemlerinin geliştirilmesinde, mimari tasarım faaliyetlerinde görev almış olmak,
8. DevOps, CI/CD süreçleri, Container mimarisi, Kubernetes, Docker konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
9. Yazılım test teknikleri ve metodolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
10. Kod güvenliği, kod düzenleme (refactoring), kodlama standartları ve standartların uygulanması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,11. Single Page Application (SPA) JavaScript frameworklerini kullanarak (tercihen ReactJS) yazılım geliştirme konusunda tecrübe sahip olmak,
12. MS SQL veya Oracle veya PostgreSQL veri tabanları ile uygulama geliştirmiş, ileri seviyede SQL konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
13. Windows Servisleri, Micro Servisler, Web API ve Web Servisleri (SOAP, WCF, REST) teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
14. ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana), tüm metin arama (full-text search) konularında bilgi sahibi olmak,
15. OOP, SOLID prensipler, veri yapıları, algoritmalar, çok katmanlı yazılım mimarileri ve tasarım kalıpları (design patterns) hakkında bilgi sahibi olmak,
16. Kuyruklama mekanizmalarının (RabbitMQ, Kafka vb.) kullanımı ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,
17. Dağıtık ön bellek mimarilerinin (Redis, Memcached vb.) kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,18. Team Foundation Server (TFS), Git gibi konfigürasyon/değişiklik kod yönetim sistemlerinden en az biri hakkında tecrübe sahibi olmak,
19. Analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak,
20. Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak,
21. Tercihen; Microsoft’un MCPD, MCSD sertifikalarından en az birine sahip olmak.
– Yazılım Uzmanı (5 Kişi – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)
1. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda en az 3 (üç) yıllık mesleki tecrübeye sahip olduğunu belgelemek,
2. Tasarım desenlerini (design patterns) etkin olarak kullanabilmek, bilgi ve tecrübe sahibi olmak,3. ASP.NET, ASP.NET MVC, ASP.NET CORE ve üzeri teknolojiler ile uygulama geliştirmiş olmak,
4. JavaScript, Javascript framework ve kütüphanelerinden en az ikisinde (Vue, Angular, React, Jquery), CSS3, HTML5 gibi web teknolojilerinde konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
5. MS SQL ve/veya Oracle ve/veya PostgreSQL veri tabanları ile uygulama geliştirmiş, ileri seviyede
SQL konusunda tecrübe ve bilgi sahip olmak,
6. Çok Katmanlı mimari, Windows Servisleri, Mikro servisler, Web API ve Web Servisleri (SOAP, WCF, REST) teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
7. Web teknolojileri performansı, güvenliği ve güvenlik testleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
8. Yazılım geliştirme yaşam döngüsü (SDLC) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
9. TFS, GIT, SVN gibi kaynak kod kontrol yönetim araçları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, en az bir kaynak kod kontrol yönetim aracı kullanmış olmak,
10. XML, XSLT, XSD konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
11. UML konusunda bilgi ve tecrübe sahip olmak,12. Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veriyor olmak,
13. Tercihen; en az bir büyük ölçekli (5.000+ Kullanıcılı) Kurumsal Projede ASP.NET MVC ya da ASP.NET Web Forms konusunda çalışmış olmak,
14. Tercihen; Microsoft’un MCTS, MCSA, MCPD, MCSD sertifikalarından en az birine sahip olmak.
-CBS Yazılım Mimarı (1 Kişi – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar)
1. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda en az 7 (yedi) yıllık mesleki tecrübeye sahip olduğunu belgelemek,
2. En az bir büyük ölçekli (10.000+ Kullanıcılı) Kurumsal Projede ASP.NET, ASP.NET MVC, ASP.NET CORE konusunda çalışmış olduğunu belgelemek,
3. En az 3 CBS Projesinde çalıştığını belgelemek,
4. Openlayers veya Leaflet kütüphanelerini kullanarak uygulama geliştirmiş olmak,
5. ESRI ve Dojo javascript kütüphaneleri hakkında bilgi sahibi olmak,6. ARCGIS veya GEOSERVER kullanarak uygulama geliştirmiş olmak,
7. OGC web servis standartlarında bilgi sahibi olmak ve WMS, WMTS, WFS servislerini kullanarak geliştirme yapmış olmak,
8. Açık kaynak kod coğrafi bilgi sistemi yazılımlarında bilgi sahibi olmak,
9. Dağıtık coğrafi veri tabanlarından veri alma, dönüştürme ve yükleme (ETL) konularında deneyimi olmak,
10. Kullanıcı kimliklendirme ve yetkilendirme yöntem ve teknolojileri (OAuth2, Single SignOn, Elektronik İmza, Mobil İmza) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
11. Yazılım geliştirme yaşam döngüsü (SDLC) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
12. Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım geliştirme yaşam döngüsü (SSDLC) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
13. Yüksek erişilebilirlik ve yüksek performans özelliklerine sahip yazılım sistemlerinin geliştirilmesinde, mimari tasarım faaliyetlerinde görev almış olmak,
14. Yazılım test teknikleri ve metodolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,15. Kod güvenliği, kod düzenleme (Refactoring), kodlama standartları ve standartların uygulanması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
16. Single Page Application (SPA) JavaScript frameworklerini kullanarak(tercihen AngularJS, ReactJS) yazılım geliştirme konusunda tecrübe sahip olmak,
17. MS SQL veya Oracle veya PostgreSQL veri tabanlarında coğrafi verilerle uygulama geliştirmiş, ileri seviyede SQL konusunda tecrübe ve bilgi sahip olmak,
18. Windows Servisleri, Micro Servisler, Web API ve Web Servisleri (SOAP, WCF, REST) teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
19. OOP, SOLID prensipler, veri yapıları, algoritmalar, çok katmanlı yazılım mimarileri ve tasarım kalıpları (Design Pattern) hakkında bilgi sahibi olmak,
20. Kuyruklama mekanizmalarının (RabbitMQ, Kafka vb.) kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,21. Dağıtık ön bellek mimarilerinin (Redis, Memcached vb) kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,
22. Team Foundation Server (TFS), Git gibi konfigürasyon/değişiklik kod yönetim sistemlerinden en az biri hakkında tecrübe sahibi olmak,
23. Analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak,
24. Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak,
25. Tercihen; Microsoft’un MCPD, MCSD sertifikalarından en az birine sahip olmak.
-CBS Yazılım Uzmanı (2 Kişi – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)1. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip olduğunu belgelemek,
2. En az bir büyük ölçekli Kurumsal Projede ASP.NET, ASP.NET MVC, ASP.NET CORE konusunda çalışmış olduğunu belgelemek,
3. En az 2 CBS Projesinde çalıştığını belgelemek,
4. Openlayers veya Leaflet kütüphanelerini kullanarak uygulama geliştirmiş olmak,
5. ESRI ve Dojo javascript kütüphaneleri hakkında bilgi sahibi olmak,
6. ARCGIS veya GEOSERVER kullanarak uygulama geliştirmiş olmak,7. OGC web servis standartlarında bilgi sahibi olmak ve WMS, WMTS, WFS servislerini kullanarak geliştirme yapmış olmak,
8. Açık kaynak kod coğrafi bilgi sistemi yazılımlarında bilgi sahibi olmak,
9. Dağıtık coğrafi veri tabanlarından veri alma, dönüştürme ve yükleme (ETL) konularında deneyimi olmak,
10. Yazılım geliştirme yaşam döngüsü (SDLC) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
11. Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım geliştirme yaşam döngüsü (SSDLC) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
12. Yüksek erişilebilirlik ve yüksek performans özelliklerine sahip yazılım sistemlerinin geliştirilmesinde, mimari tasarım faaliyetlerinde görev almış olmak,
13. Yazılım test teknikleri ve metodolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,14. Kod güvenliği, kod düzenleme (Refactoring), kodlama standartları ve standartların uygulanması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
15. Single Page Application (SPA) JavaScript frameworklerini kullanarak (tercihen AngularJS, ReactJS) yazılım geliştirme konusunda tecrübe sahip olmak,
16. MS SQL veya Oracle veya PostgreSQL veri tabanları ile uygulama geliştirmiş olmak,
17. Windows Servisleri, Micro Servisler, Web API ve Web Servisleri (SOAP, WCF, REST) teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
18. OOP, SOLID prensipler, veri yapıları, algoritmalar, çok katmanlı yazılım mimarileri ve tasarım kalıpları (Design Pattern) hakkında bilgi sahibi olmak,
19. Kuyruklama mekanizmalarının (RabbitMQ, Kafka vb.) kullanımı ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,
20. Team Foundation Server (TFS), Git gibi konfigürasyon/değişiklik kod yönetim sistemlerinden en az biri hakkında tecrübe sahibi olmak,
21. Analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak,22. Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak,
23. Tercihen; Microsoft’un MCTS, MCSA, MCPD, MCSD sertifikalarından en az birine sahip olmak.
-Web Tasarım Uzmanı (2 Kişi – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)
1. Güncel teknolojiler ile web sitesi tasarımı, CSS kullanımı ve içerik yönetim sistemi (CMS) konularında en az 3 (üç) yıllık mesleki tecrübeye sahip olduğunu belgelemek,
2. .NET Framework, .Net Core, ASP.NET, C#, MVC ile yazılım geliştirme bilgi ve becerisine sahip olmak,
3. Javascript, Typescript konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
4. CSS, JQUERY, Ajax, HTML, HTML5, XHTML, Bootstrap gibi web teknolojilerine hâkim olmak,
5. Javascript frameworkleri (Angular, React, VueJS vb), gibi Front-End web teknolojileri konusunda tecrübeli olmak,6. CSS3 ile HTML5 ve duyarlı tasarım (responsive design) konularında bilgili olmak; tasarımdan HTML ve CSS’e aktarım yapabilmek,
7. Elastic Search ve NoSQL konusunda bilgi sahibi olmak,
8. Kişisel verilerin yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,
9. Açık Web Uygulama Güvenliği Projesi (OWASP) konusunda bilgi sahibi olmak,
10. UX (User Experience) ve UI (User Interface) konularında bilgi sahibi olmak.
-Mobil Yazılım Uzmanı (2 Kişi – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)1. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda en az 3 (üç) yıllık mesleki tecrübeye sahip olduğunu belgelemek,
2. Mobil uygulama tasarım ve geliştirme konusunda en az 2 (iki) yıllık mesleki tecrübeye sahip olduğunu belgelemek,
3. En az 1 projede Flutter kullanarak geliştirme yaptığını belgelemek,
4. Yaygın olarak kullanılan mobil yazılım geliştirme desenleri (MVC, MVP, MVVM vb.) hakkında tecrübe sahibi olmak,
5. Ayrıntılı site haritası, wireframe tasarımları, akış diyagramları, kullanıcı senaryoları oluşturma ve bunları dokümante etme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
6. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe XD, Sketch ve Figma tasarım araçlarından en az birini kullanabiliyor ve mockup tasarımları sorunsuz bir şekilde mobil ortama aktarabiliyor olmak,7. HTML5, JavaScript ve CSS3 gibi teknolojilerde bilgi sahibi olmak,
8. Responsive web, cross browser ve mobil uyum konusunda bilgi sahibi olmak,
9. Güncel UX/UI trendleri, teknikleri ve teknolojileri ile ilgili bilgi sahibi olmak,
10. SOAP/REST mimarisindeki web servisler, JSON/XML veri alışverişi protokolleri ile Android ve IOS networking konularına hakim olmak,
11. Android ve IOS frameworkleri ve API’leri konularında bilgi sahibi olmak,12. Push Notification, Firebase, SQLite, Realm, UIKit, Core Data, Core Text konularında bilgi sahibi olmak,
13. Nesne tabanlı tasarım ve programlama, yazılım tasarım kalıpları konularında bilgi sahibi olmak,
14. TFS, GIT, SVN gibi kaynak kod kontrol yönetim araçları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, en az bir kaynak kod kontrol yönetim aracı kullanmış olmak,
15. Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veriyor olmak,
16. Tercihen; Typescript, Kotlin, Java, Objective-C veya Swift dillerine hakim olmak,
17. Tercihen; uygulama mağazalarında yayında ve aktif olan referans uygulama sunabilmek.-Ağ Uzmanı (2 Kişi – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)
1. En az 10.000 (on bin) kullanıcılı bir ağ altyapısında en az 5 (beş) yıl ağ uzmanı olarak çalıştığını belgelemek,
2. Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında ileri düzey bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
3. Firewall, WAF (Web Application Firewall), Layer-7 DDOS, IPS gibi güvenlik cihaz yönetiminde ileri düzey bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
4. Omurga anahtarı ve kenar anahtar gibi network cihaz yönetiminde ileri düzey bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
5. Erişim Noktası (Access Point) ve Erişim Noktası Kontrol Cihazları (Access Point Controller) kurulumu ve yönetimi yapmış olmak,
6. NAC (Network Access Control) kurulumu ve yönetimi yapmış olmak,7. Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
8. Yerel Alan Ağ (LAN), TCP/IP, IPV4 – IPV6, Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), SSL, Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 802.1x ağteknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,
9. Veri Merkezi Network alt yapısı hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
10. Routing, switching ve wireless yapılandırma ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
11. Network izleme ve raporlama konularında bilgi ve tecrübe sahip olmak,12. Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veriyor olmak,
13. Aşağıdaki sertifikalardan en az bir veya birkaçına sahip olduğunu belgelemek;
-CCNP (Cisco Certified Network Professional)
-NSE-4 (Fortinet Network Security Professional)
– PCNSE (Palo Alto Networks Certified Network Security Engineer)
– JNCIP (Juniper Networks Certified Internet Professional)-CTP (F5 Certified Technical Professional).
– Veri Tabanı Uzmanı (1 Kişi – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar)
1. En az 15.000 (onbeş bin) kullanıcılı veri tabanı uygulamalarında en az 7 (yedi) yıl veri tabanı yöneticisi olarak çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
2. MSSQL kurulumu yönetimi ve konfigürasyonu konusunda iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
3. High Availability (Failover Clustering, Always On), Reporting Server, Performance/SQL, Tuning gibi MSSQL Server teknolojilerine hâkim olup kurulum konfigürasyon, bakım ve yönetim konularında tecrübe sahibi olmak,4. Veri tabanı yedekleme ve geri yükleme işlemlerine hâkim, RMAN felaket yönetim ve iş sürekliliği politikalarını hazırlamış ve yürütmüş olmak,
5. Linux düzeyinde Oracle lmport ve Export, Data Pump lmport/Export ve RMAN scripleri yazmış ve Linux Crontab’a entegre etmiş olmak,
6. Veri tabanı yedeklemeleri ve yedekten geri dönme konusunda (restore) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
7. Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu/normalizasyonu hakkında ileri derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
8. SQL, TSQL, PL/SQL bilgisine sahip olmak, Stored Procedure, Trigger ve Function yazma konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
9. Veri tabanı güvenlik mekanizmaları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
10. Veri tabanı uygulama sunucusu kümeleri (clusters) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,11. MSSQL, PostgreSQL, ORACLE sunucularından diğer veri tabanlarına doğru veya tersi yönde veri aktarım (ETL) süreçlerine ve araçlarına hâkim olmak,
12. Tercihen; PostgreSQL konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
13. Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veriyor olmak,
14. Aşağıdaki sertifikalardan en az 1 (bir) tanesine sahip olduğunu belgelemek;
-Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) for Database Administration
-Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) for Data Management and Analytics
-Microsoft Certified: Azure Database Administrator Associate
-Microsoft Certified: Azure Enterprise Data Analyst Associate.-Yapay Zeka Geliştirme Uzmanı (1 Kişi – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)
1. Yapay zeka tasarlama, geliştirme ve iyileştirme konusunda en az 3 (üç) yıllık mesleki tecrübeye sahip olduğunu belgelemek,
2. En az 2 (iki) yıl Python programlama dili tecrübesine sahip olmak,
3. En az 2 (iki) yıl Veri Madenciliği, Makine Öğrenmesi, Derin Öğrenme, Tahminleme Modelleri, Yapay Zeka vb. tecrübesine sahip olmak,
4. Pandas, Keras, Numpy, Scikit-Learn, TensorFlow vb. kütüphanelerinin en az 1 (bir) tanesi üzerinde tecrübe sahibi olmak,
5. Aktif olarak Jupyter Notebook üzerinde geliştirme tecrübesine sahip olmak,
6. SQL ve veri modelleme konusunda tecrübe sahibi olmak,
7. Güçlü veri analizi, yorumlama ve veri görselleştirme becerilerine hakim olmak,8. Team Foundation Server (TFS), Git gibi konfigürasyon/değişiklik kod yönetim sistemlerinden en az biri hakkında tecrübe sahibi olmak,
9. Literatürü takip edebilecek düzeyde İngilizce bilmek,
10. Tercihen; Alex-net, VGG16, Deep Learning, k-NN algoritmalarında deneyim sahibi olmak.
-Sistem Uzmanı (2 Kişi – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)
1. En az 10.000 (on bin) kullanıcılı bir sistem altyapısında en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek.
2. Tek sistemde en az 100 (yüz) ve üzeri diskli veri depolama üniteleri ve SAN Switch (Cisco ve Brocade) sistemleri konularına hakim olmak, yönetim, konfigürasyon ve sorun çözme konularında tecrübe sahibi olmak,3. Microsoft Exchange Server, Active Directory, DNS, DHCP, WSUS, NTP, KMS, File Server, Certification Authority konularına hakim olmak, kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme konularında tecrübe sahibi olmak,
4. Powershell, Unix Shell ve VBScript konusunda tecrübe sahibi olmak,
5. Linux (Ubuntu, CentOS, Oracle Linux) ve Windows server konularında bilgi sahibi olmak,
6. Depolama ve yedekleme sistemlerinde ve yazılımlarında bilgi sahibi olmak,
7. İş sürekliliği ve olağanüstü durum merkezi sistemleri kurulum ve idamesi konularında tecrübe sahibi olmak,
8. Vmware ESXI, Vcenter, NSX, VSAN, vROps konularında bilgi sahibi olmak,9. Fiziksel ve sanal sunucu cluster yapılandırma ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,
10. Microsoft SCOM ve SSCM sistemlerinin kurulum konfigürasyon ve sorun giderme konularında bilgi sahibi olmak,
11. Sistem performans iyileştirme, log inceleme ve hata tespit etme konularında tecrübe sahibi olmak,
12. Monitoring yazılımlarının (Zabbix, Nagios vs.) en az birinde kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme konularında tecrübe sahibi olmak,
13. Temel ağ bileşenleri konusunda bilgi sahibi olmak,
14. Mikroservis (Docker, Kubernetes vs.) konularında bilgi sahibi olmak,
15. Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veriyor olmak,
16. Tercihen; aşağıdaki sertifikalardan en az 1 (bir) tanesine sahip olduğunu belgelemek;
-Microsoft Certified: Azure Administrator Associate-Microsoft Certified: Windows Server Hybrid Administrator Associate
-Microsoft Certified System Associate (MCSA)
-VMware Certified Professional (VCP) – Data Center Virtualization
-VMware Certified Technical Associate (VCTA) – Data Center Virtualization.
-Bilgi Güvenliği Uzmanı (1 Kişi – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)
1. Bilgi güvenliği alanında en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak,
2. ISO 27001, COBIT, NIST CSF, MITRE ATT&CK ve benzeri bilgi güvenliği standartları/çerçeveleri konusunda bilgi sahibi olmak,
3. Güvenlik yapılarının tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi sahibi olmak,
4. Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
5. Yerel Alan Ağı (LAN), TCP/IP, IPv4, IPv6, Geniş Alan Ağı (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağı (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), SSL, Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 802.1x ağ teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,
6. Güvenlik Duvarı (Firewall), IPS, IDS, Antivirüs, DLP ve İçerik Filtreleme ve Yük Dengeleyici teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,7. Microsoft Server, Microsoft Exchange Server, Active Directory, DNS, DHCP, NPS, WSUS, File Server, Certification Authority, Microsoft System Center Configuration Manager konularında bilgi sahibi olmak,
8. Powershell ve Linux shell scripting konusunda bilgi sahibi olmak,
9. Windows ve Linux fiziksel ve sanal sunucu ortamları ile sanallaştırma sistemlerinde sorun çözme, güvenlik sıkılaştırması ve log inceleme konularında tecrübeye sahip olmak,
10. Merkezi iz kaydı sistemleri (SIEM) yönetimi konusunda bilgi sahibi olup siber olayların tespiti için korelasyon yönetimi yapabilecek tecrübeye sahip olmak,
11. Siber Güvenlik Operasyon Merkezi (SOC) işletim süreçleri konusunda bilgi sahibi olmak,
12. Zafiyet yönetimi ve zafiyetlerin giderilmesi konusunda bilgi sahibi olmak,13. Sızma (penetration) testi konusunda ve zafiyet tarama araçları hakkında tecrübe sahibi olmak,
14. Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) kurulum, yönetim ve dokümantasyon konularında bilgi sahibi olmak,
15. Adli bilişim konusunda bilgi sahibi olmak,
16. Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi sahip olmak,
17. Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak,
18. Aşağıda yer alan sertifikalardan en az 1 (bir) tanesine sahip olmak ve belgelendirmek:
OSCP, GIAC GPEN/GCIH/GWAPT, CISA, CISSP, CCNP, LPIC 2/3, LPT, MS SC-100.
-Risk ve Uyum Uzmanı (1 Kişi – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)1. Bilgi teknolojileri ve bilgi güvenliği süreç analizi ve tasarımı, dokümantasyon, araştırma, risk yönetimi, denetim ve uyum süreçlerinin yürütülmesi konusunda en az 3 (üç) yıl çalışmış olduğunu belgelemek,
2. Bilgi teknolojileri ve bilgi güvenliği konuları ile ilgili olmak ve bu konular hakkında bilgi sahibi olmak,
3. Kurumsal risk yönetimi, bilgi güvenliğine ilişkin mevzuata uyum süreçleri ve uluslararası iyi uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmak,
4. Uluslararası bilgi güvenliği standartları (ISO 27001, ISO 22301), Dijital Dönüşüm Ofisi Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu konularında bilgi sahibi olmak,
5. Veri sınıflandırma, veri güvenliği, tehdit ve zafiyet yönetimi, siber olay yönetimi, kamu güvenlik standartları konularında bilgi sahibi olmak,
6. Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veriyor olmak,7. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi Temel Eğitimi ve İç Denetçi Eğitimi sertifikasına sahip olmak,
8. Tercihen; ISO 27001 veya diğer güvenlik standartlar kapsamında dönüşüm/kurulum projelerinde aktif rol almış olmak,
9. Tercihen; bilgi güvenliği ve siber güvenliğin farklı alanları ile bilgi güvenliği denetimine ilişkin ulusal ve uluslararası geçerliliğe sahip sertifikalara sahip olmak (ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi Başdenetçi Sertifikası, SPL Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Lisansı, Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi Denetçi veya Başdenetçi Sertifikası, CISA, CISM, ITIL-F, COBIT-F vb.).

 İSTENİLEN BELGELER
-Fotoğraflı, iş tecrübesini gösterir detaylı özgeçmiş
– Adayın kısa özgeçmişi, e-devlet üzerinden yapılan başvuru esnasında ‘Diğer Bilgiler’ bölümüne yüklenecektir.
-Adli Sicil Kaydını gösterir belge– e-Devlet Adli Sicil Kaydı Sorgulama sayfasından barkodlu belge, e-devlet üzerinden yapılan başvuru esnasında ‘Diğer Bilgiler’ bölümüne yüklenecektir.
-SGK Hizmet Dökümü
– e-Devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından barkodlu belge, e-devlet üzerinden yapılan başvuru esnasında ‘Diğer Bilgiler’ bölümüne yüklenecektir.
-GENEL ŞARTLAR başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge
– Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmekte olup, e-devlet üzerinden yapılan başvuru esnasında ‘Diğer Bilgiler’ bölümüne yüklenecektir.
– Mesleki tecrübe sürelerinde başvurulan pozisyon için aranılan lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.
– Özel sektörde çalışanlar için Barkodlu SGK Hizmet Dökümü ile birlikte firma antetli ve firma yetkilisi onaylı fiilen çalıştığı pozisyonu (Bilişim Personeli) gösterir belge, kamu kurumlarında


çalışanlar için ise HİTAP veya çalıştıkları kurumdan alınacak fiilen çalıştığı pozisyonu (Bilişim Personeli) gösterir resmi antetli belge veya elektronik imzalı e-belge ile istenilen tecrübeyi ispatlayacak işveren veya yönetici tarafından onaylanmış belge, e-devlet üzerinden yapılan başvuru esnasında ‘Diğer Bilgiler’ bölümüne yüklenecektir.
– GENEL ŞARTLAR başlığının (d) bendinde belirtilen, güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini gösterir belge
– En az 2 dönem programlama dersinin alındığını gösterir transkript, katılım/sınav sertifikası vb. tek bir sayfa olacak şekilde hazırlanarak, e-devlet üzerinden yapılan başvuru esnasında ‘Diğer Bilgiler’ bölümüne yüklenecektir.
-Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR’da istenilen sertifikalar ile mesleki tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler
– Sertifikalar ve belirtilen belgelerin detaylı listesi tek bir doküman halinde hazırlanarak, e-devlet üzerinden yapılan başvuru esnasında ‘Diğer Bilgiler’ bölümüne yüklenecektir.
 BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve TARİHİ

Adaylar, ilan edilen pozisyonlardan sadece bir tanesine başvurabilecektir. Başvurular, ilanda belirtilen belgelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmasıyla birlikte, 13.10.2023 – 29.10.2023 tarihleri arasında, https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Başvurular elektronik ortamda alınacağından posta yoluyla veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir ve Başvurular, e-Devlet şifresi ile yapılacağından, adayların (www.turkiye.gov.tr) hesabının bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi alması gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresi içeren zarfı PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik Numarasının bulunduğu kimliğini ibraz ederek temin edebilirler.
 BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun olarak başvuru yapan adaylardan, 2022 veya 2023 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı’nda (KPSS) KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile son beş yıl içinde İngilizce dilinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi sınav puanının (belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilecektir) yüzde otuzunun toplamı esas alınarak her bir pozisyon için ayrı ayrı yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak (bu sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaklardır) sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan sözlü sınava çağırılacaktır. Sözlü sınava çağırılacak aday listesi, https://www.tarimorman.gov.tr/


PERGEM internet sitesinde ilan edilecektir. Adaylar, ilanda belirtilecek adres üzerinden, e-devlet şifreleri ile giriş yaparak sınava girmeye hak kazanıp kazanamadıklarını öğrenebileceklerdir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Sözlü sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır. Sözlü sınava girmeye eksik belge nedeniyle hak kazanamayanlar, sözlü sınava girmeye hak kazananların listesi yayımlandıktan sonra yayımlanma tarihi dâhil olmak üzere 3 (üç) iş günü içerisinde [email protected] e-posta adresine imzalı ve taranmış olarak itiraz dilekçesi ile birlikte eksik evrakların gönderilmesi suretiyle itiraz edebilecektir. E-posta ile iletilen evrakların asıllarının Kuruma sözlü sınav öncesi ibrazı zorunludur. Süresi içerisinde yapılmayan itirazlar kabul edilmeyecektir. Yapılan itirazlar, evrak inceleme ve değerlendirme komisyonu tarafından 3 (üç) iş günü içerisinde sonuçlandırılacaktır. İtiraz sonuçları, https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinde
yayımlanacaktır.
SINAV KONULARI, ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Sınav konuları, başvurulan pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki genel ve özel şartlarda belirtilen tüm konular ve hususlar olup; sınav, whiteboard ve/veya sanal ortam uygulamasını içerecek şekilde sözlü ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir. Sözlü sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır. Sözlü sınav yeri ve tarihi, https://www.tarimorman.gov.tr/PERGEM internet sitesinde ilan edilecektir. Ama Söz konusu ilan, sözlü sınav tarihinden en az yedi gün önce yapılacaktır.
 
SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI
Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak şarttır. Sözlü sınavda 70 (yetmiş) ve daha fazla puan alan adaylar arasında her bir pozisyon için ayrı ayrı en yüksek puana sahip adaydan başlanarak sınav başarı puan sıralaması oluşturulacaktır. Puan eşitliği halinde sırasıyla alanında yüksek lisans mezunu olanlar, lisans mezuniyet tarihi önce olanlar ve yaşı daha büyük olanlar öncelikle yerleştirilecektir. Her bir pozisyon için başarı sırasına göre belirlenecek asil ve yedek olarak kazanan adayların listesi Bakanlığımız https://www.tarimorman.gov.tr/PERGEM internet sitesinde ilan edilecektir. Sınava giren adaylar, ilanda belirtilecek adres üzerinden, e-devlet şifreleri ile giriş yaparak sınav sonuçlarını öğrenebileceklerdir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Sınav Sonuç İlanından sonra sınavda başarılı olan Asil ve Yedek adaylara en geç beş iş günü içinde e-posta adreslerine ve cep telefonlarına SMS üzerinden tebligat yapılacaktır. Söz konusu adaylar, yapılan


tebligat tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde atamaya esas ve başvuru esnasında sunmuş oldukları belgelerin asıllarını teslim etmek üzere müracaatta bulunacaklardır. Sınav Sonuç İlanından sonra sınavda başarılı olan Asil ve Yedek adaylar hakkında yaptırılacak olan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanan adayların e-posta adreslerine ve cep telefonlarına SMS üzerinden sözleşme imzalama ve işe davet bildirim tebligatı yapılacaktır. Kendilerine tebligat yapıldığı halde tebligat tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen sürede işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibarıyla on beş günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır. Ayrıca; herhangi bir işyerinde sigortalı çalışanlar, çalışmış oldukları işyerinden sözleşmeye davet edildikleri tarihten sonra 4857 sayılı İş Kanunu’nun 17’nci maddesi kapsamında ihbar sürelerinin dolmasını müteakip, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi personel ise kanuni istifa süreçlerinin tamamlanmasını müteakip göreve başlayabileceklerdir. Hakkından feragat eden veya etmiş sayılan asil adayların yerine, ilan edilen yedek adayların işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanacaktır. Sözlü sınav notu 70’in altında olan adaylar boş kadro bulunsa dahi yerleştirmeye tabi tutulmayacaktır.
ÜCRET
Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen brüt sözleşme ücret tavanının katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak, Bakanlık, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.
DİĞER HUSUSLAR
Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 (beş) yıl süreyle geçerlidir. Asil olarak ilan edilen adaylar sözleşme imzalamadan önce, sunmuş oldukları belgelerin asıllarını idareye sunmak zorundadır. Sözlü sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin
sınavları geçersiz sayılır ve sözleşme yapılmaz.  Bunların sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir