HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI

5671 sayılı Merkezi Finans ve İhale Biriminin İstihdam ve Bütçe Esasları Hakkında Kanun ile 20.10.2007 tarih ve 26676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Merkezi Finans ve İhale Birimi Personel Yönetmeliği hükümleri uyarınca 4 adet Uzman Personel pozisyonu için 30 Ekim – 3 Kasım 2023 tarihleri arasında Giriş ve Seçme Sınavı yapılacaktır.Ancak Birimce gerekli görülmesi halinde ilanın her aşamasında ilanda değişiklik yapılabilecek ve ilan sonuç tarihi ertelenebilecektir.
GİRİŞ SINAVI; Açıktan istihdam edilecek personele uygulanacak olan sınavı ifade etmekte olup bu kapsamda alımı planlanan 2 adet Uzman Personelin mezuniyet alanları itibarıyla dağılımı aşağıdaki şekilde olacaktır:
hazine-ve-maliye-bakanligi-sozlesmeli-personel-alimi-ilan
GİRİŞ SINAVI KATILMA ŞARTLARI:

-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
– Sınav tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (askerliğini yapmış olanlar için bu sınıra askerlikte geçen süre eklenir),
– En az dört yıllık eğitim veren üniversite ve fakültelerin, “GİRİŞ SINAVI” başlıklı A bölümündeki tabloda yer alan bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak, (yurt içindeki veya yurt dışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlemeye alınabilmesi için e-Devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denkliği Gösterir Belge (Bölüm Listesinde Adı Olmayıp Denkliği Olan Bölümler İçin)” belgesini mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
– T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen ” Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS)” İngilizce dilinden sınav son başvuru tarihinden önceki son 5 yıl içerisinde en az 80 (seksen) puan almak veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak. (YÖKDİL puanı kabul edilmeyecektir.) (Uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil sınavlarının eşdeğerlilik tabloları için: www.osym.gov.tr),
– T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022-2023 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından,1. Grupta yer alanlar için, KPSS P-10 puan türünden en az 80 (seksen) puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında puana göre yapılacak sıralamada, bu alan için belirlenen kontenjanın dört katı aday arasında bulunmak (son sıradaki adayla eşit puan alanlar da sınava kabul edilecektir.)
2. Grupta yer alanlar için, KPSS P-3 ve KPSS P-12 puan türlerinden en az 80 (seksen) puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında puana göre yapılacak sıralamada, bu alan için belirlenen kontenjanın dört katı aday arasında bulunmak (son sıradaki adayla eşit puan alanlar da sınava kabul edilecektir.)
-1. Grupta yer alan Uzman Personel Akademi Bölümü’nde, 2. Grupta yer alan Uzman Personel ise Bilgi Teknolojileri Bölümü’nde çalıştırılacaktır.
SEÇME SINAVI; Kurumlarından aylıksız izinli sayılarak ya da geçici görevli olarak istihdam edilecek kamu personeline uygulanacak sınavı ifade etmekte olup bu kapsamda alımı planlanan 2 adet Uzman Personelin mezuniyet alanları itibarıyla dağılımı aşağıdaki şekilde olacaktır:
hazine-ve-maliye-bakanligi-sozlesmeli-personel-alimi-ilani

SEÇME SINAVI KATILMA ŞARTLARI:
-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
– Sınav tarihi itibarıyla, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler ve sosyal güvenlik kurumlarından birinde (adaylık süresini tamamlamış olarak) çalışıyor olmak,– Kurumlarından aylıksız izinli veya geçici görevlendirilebilecek kadroyu haiz olmak,
– 1. Grupta yer alan Uzman Personel pozisyonu için; Fakültelerin dört yıllık Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,
– 2. Grupta yer alan Uzman Personel pozisyonu için; Fakültelerin dört yıllık Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği ile son 3 yıldır bilgi teknolojileri alanında çalışmış olduğunu belgelemek koşulu ile Matematik ve İstatistik bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,– Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen “Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan (YDS)” İngilizce dilinden sınav son başvuru tarihinden önceki son 5 yıl içerisinde en az 80 (seksen) puan almak veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen, uluslararası geçerliliği olan bir belgeye sahip olmak. (YÖKDİL puanı kabul edilmeyecektir.) (Uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil sınavlarının eşdeğerlilik tabloları için: www.osym.gov.tr)
-1. Grupta yer alan Uzman Personel Akademi Bölümü’nde, 2. Grupta yer alan Uzman Personel ise Bilgi Teknolojileri Bölümü’nde çalıştırılacaktır.
GİRİŞ VE SEÇME SINAVI ESASLARI:
Giriş ve Seçme Sınavı sadece “sözlü sınav” olmak üzere tek aşamalı olarak yapılacaktır. Giriş Sınavı (Açıktan istihdam edilecek personel); Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarına göre başvuran adaylardan, en yüksek puana sahip olandan başlanarak bölümler için belirlenen kontenjanın dört katı aday (son sıradaki adayla eşit puan alanlar dahil olmak üzere) sözlü sınava çağrılacaktır. Seçme Sınavı (Aylıksız izinli ve geçici görevli olarak istihdam edilecek kamu personeli) Birimde çalışmak üzere yapılan başvurulardan, MFİB Personel Yönetmeliğinde sayılan şartları taşıyan adaylar sözlü sınava çağırılacaktır. Adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Başvurusu kabul edilip sınava çağrılacak adayların listesi Birimin internet sitesinde de


(https://www.cfcu.gov.tr)
duyurulacak ve adaylara e-posta yoluyla da bilgilendirme yapılacaktır. Sözlü sınavda, adayların Birim hizmetlerinin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları da göz önüne alınarak, Komisyon üyelerince her adaya ayrı ayrı not verilir. Bu notların aritmetik ortalaması sözlü sınav sonucunu gösterir ve bir tutanakla tespit edilir. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için her bir üyeden yüz (100) tam puan üzerinden en az altmış (60) puan almak kaydı ile ortalamanın en az yetmiş (70) puan olması gerekir. Adayların sözlü sınavları Türkçe ve İngilizce dillerinde gerçekleştirilecek olup, sınavda uzman personel adaylarının, mesleki bilgisi, Birimin Mutabakat Zaptındaki görevlerine ilişkin konular hakkındaki bilgi düzeyi, yabancı dili kullanma becerisi, genel kültür düzeyi, muhakeme, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti değerlendirilecektir.
Sınavda genel hatlarıyla;
– Birimin Mutabakat Zaptındaki görevleri,– Türkiye- Avrupa Birliği mali işbirliği sürecinin genel işleyişi,
– Genel AB kültürü (yapılar, kurumlar, kişiler, genişleme süreci),
– Adayın mezun olduğu bölüm ve mesleği ile ilgili konular,
– Genel kültür ve muhakeme düzeyini ölçmeye yönelik sorular sorulacak olup, bu alanların çıkılması da mümkündür.

Giriş Sınavında başarılı olanların sayısı ilan edilen sayıdan fazla ise en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak belirtilen görevlendirme sayısı kadar “asil aday”; gerek görülmesi halinde alınacak personel sayısının yüzde kırkından fazla olmamak kaydıyla “yedek aday” belirlenir. Başarılı olan asil ve yedek uzman personel adaylarının listesi Birim Başkanı tarafından Ulusal Yetkilendirme Görevlisinin onayına sunulur. Ulusal Yetkilendirme Görevlisi tarafından onaylanan uzman personel adaylarından asil listede bulunanlar Birimde istihdam edilmeye hak kazanmış sayılırlar. Yedek listede bulunanlar ise asil listeden göreve başlamayanlar bulunması halinde ve başarı sırasına göre bu hakkı elde ederler. Sadece giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, Birimde istihdam edilmek için kazanılmış hak teşkil etmez. Birimde istihdam edilmeye hak kazanan adaylar, bu durumun kendilerine tebliğini takip eden on beş iş günü içerisinde göreve


başlatılacaktır. Bu süre içerisinde göreve başlamayan asil adaylar yerine, varsa başarı sırasına göre yedek adaylar göreve başlatılır. Göreve başlamayan adaylar bu hakkından feragat etmiş sayılır. Seçme Sınavında başarılı bulunan kamu personelinin listesi ise Birim Başkanı tarafından Ulusal Yetkilendirme Görevlisinin onayına sunulur. Ulusal Yetkilendirme Görevlisince istihdamı uygun bulunan personel, kurumlarından gerekli muvafakatin alınmasını müteakip Birimde göreve başlatılacaktır. Birim, yapılacak Giriş ve Seçme sınavları sonucunda yukarıda belirtilen alanlarda ve sayıda başvuru gelmediği ya da başarılı aday bulunmadığı takdirde, başarılı aday sayısı kadar personel istihdam edebilir veya yukarıda belirtilen sınavlar, alanlar ve sayılar arasında değişiklik yapabilir.
BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİBaşvurular 15 Eylül – 15 Ekim 2023 tarihleri arasında Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek olup duyuruda
belirtilen süre içinde elektronik ortamda yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan, posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır. Adaylar başvuru sırasında ilanda belirtilen pozisyonlardan sadece 1 (bir) tanesini tercih edebileceklerdir. Seçme Sınavı (Aylıksız izinli ve geçici görevli olarak istihdam


edilecek kamu personeli) için başvuru yapacak kişilerin, e-Devlet başvurusu aşamasında ilgili alanda, “geçici görevli olarak” veya kurumundan aylıksız izinli sayılarak Birimimizle “hizmet sözleşmesi imzalamak suretiyle” çalışma seçeneklerinden birini belirtilmesi zorunludur. İlgili tercihi yapmayan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir. (Lütfen bu kısmı 5671 sayılı Kanunun 3. maddesi ile MFİB Personel Yönetmeliğinin 4., 22. ve 23. maddelerini okumadan doldurmayınız.)
Adayların elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek diğer aksaklıkları göz önüne alarak, başvurularını son güne bırakmamaları uygun olacaktır. Adayların, Kariyer Kapısı platformu tarafından e-Devlet üzerinden otomatik olarak çekilen (kayıtlı ve doğrulanmış) cep telefonu numarası ile e-posta adresi, gerekli hallerde adaylarla irtibat kurulabilmesi bakımından önemli olup, güncel tutulması gerekmektedir.
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Adayların, Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvuru yapmaları ve ilgili alanlara istenen belgeleri yüklemeleri gerekmektedir. Adayların, başvuru sırasında Ek Dosya kısmında istenen belgeler arasında yer alan özgeçmişlerini elle ve ıslak imzalı olacak şekilde hazırlayarak sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Başvuru sırasında istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve görevlendirmeleri yapılmaz. Bunların görevlendirmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
DİĞER HUSUSLAR

Sınava çağrılacak adayların mülakat tarihleri Birimimizin internet sitesinde yayımlanacak olup e-posta ile de kendilerine bildirilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebileceklerdir. Giriş Sınavında başarılı bulunan her bir aday için Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda gerekli işlemler tesis edilecek ve güvenlik soruşturması uygun olmayan adaylarla sözleşme imzalanmayacaktır. Birimde istihdam edilecek tüm personel mali hakları bakımından, “Merkezi Finans ve İhale Biriminin İstihdam ve Bütçe Esasları Hakkında Kanun” ile “Merkezi Finans ve İhale Birimi Personel Yönetmeliği” hükümlerine tabiidir.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir