EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK PERSONELİ (HİZMETLİ) ALIMI

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜSÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ (HİZMETLİ) ALIM İLANI

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
kapsamında görevlendirilmek üzere Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan sıralaması esas alınmak suretiyle Merkez Teşkilatına (7) Sözleşmeli Destek Personeli (Hizmetli) alımı yapılacaktır.
BAŞVURU
 Genel Şartlar
– 2022 yılı KPSS ortaöğretim düzeyinde KPSS-P94 puan türünden en az 70 puan almış olmak.
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.
-Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak, (Yapılacak sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecektir.)– Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarını taşımak, (Yapılacak sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecektir.)
-Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olmak.
-Sınav komisyonu, değerlendirme neticesinde herhangi bir adayı başarılı bulmaması halinde
adayların tamamını eleme tasarrufuna sahiptir.– Sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olup atanmaya hak kazanan adayların atamalarının yapıldığı birimde Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre sonradan atamaları başka birimlere yapılamamakta olup, başvuruda bulunacak adayların bu hususu göz önünde bulundurarak tercihlerini yapmaları gerekmektedir Adaylara atama onayları hariç yapılacak duyurular, Emniyet Genel Müdürlüğü internet adresinden yapılacak olup adaylara ayrıca yazılı tebligat gönderilmeyecektir. Adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Özel Şartlar
Sözleşmeli Destek Personeli (Hizmetli)
-Herhangi bir ortaöğretim programından mezun olmak.
-Yapılacak sınav için 01.01.2023 tarihi itibariyle 25 yaşını tamamlamış ve 40 yaşını tamamlamamış olmak,
Başvuru Tarihi ve Şekli
-Başvurular 16.10.2023- 20.10.2023 tarihleri arasında alınacaktır. Başvuruların, 20.10.2023 Cuma günü saat 23:59’a kadar tamamlanmış olması gerekmektedir.
-Adaylar, başvurularını E-Devlet üzerinden Emniyet Genel Müdürlüğü – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı ( https://isealımkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) adresinden yapabilecek; şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.-Adayların istenilen bilgilerinin e-Devlet üzerinden gelmemesi halinde, bilgilerini beyan ederek belgelerini de pdf ya da jpeg formatında yüklemeleri gerekmektedir.
– Adaylar, Sözleşmeli Destek Personeli (Hizmetli) unvanı için belirtilen birimler arasından tercihte bulunabilecektir.
-Adaylar, başvuru onay durumlarını Kariyer Kapısı üzerinden takip edebilecek; başvuru bilgilerini içeren belgeyi ise başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından Kariyer Kapısı ( https://isealımkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) üzerinden alabileceklerdir.– Adayların, elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek diğer aksaklıkları göz önüne alarak başvurularını son güne bırakmamaları uygun olacaktır.

 Sözlü Ve/Veya Uygulamalı Sınavın Şekli, Tarihi, Yeri Ve Konuları
-2022 yılı KPSS-P94 puanına göre yapılacak olan sıralamada en yüksek puandan başlamak üzere alınacak personel sayısının 10 (on) katı kadar aday sözlü ve/veya uygulamalı sınava çağrılacaktır. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü ve/veya uygulamalı sınava çağrılacaktır.-Sözlü ve/veya uygulamalı sınava girmeye hak kazananların, sınav yerleri ve sınav tarihleri Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım (https://isealımkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet adresinde görüntülenebilecek olup, adaylar başvuru sonuçlarına buradan ulaşabilecektir.
-Sözlü ve/veya uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adayların “Başvuru Bilgilerini İçeren Belge ve T.C. Kimlik Kartlarını” yanlarında getirmeleri gerekmektedir. Sözlü ve/veya uygulamalı sınavda adayların;
-Mesleki bilgi ve mesleki yeteneği,– Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme yeteneği, muhakeme gücü,
-Genel yetenek ve genel kültürü,
-Davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
-Özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilerek gerçekleştirilecektir.
Kesin Başarı Listesi-Kesin başarı listesi, sözlü ve/veya uygulamalı sınavdan sonra belirlenecek olup, adayların merkezi sınav (2022 yılı KPSS-P94) puanı ile sözlü ve/veya uygulamalı sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak sıralanacaktır.
-Sözlü ve/veya uygulamalı sınavda aldıkları puan eşit olan adaylardan, yaşı büyük olan aday üst sırada yer alacaktır.
-Hesaplanan sıralamaya göre atanmaya hak kazanan adaylar belirlenecektir. Ayrıca asil aday sayısı kadar yedek aday da belirlenebilecektir.Sonuçlara İtiraz
Adaylar, sonuçlara ilan tarihinden itibaren yedi gün içinde Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığına dilekçe ile başvurmak suretiyle itiraz edebilirler. Bu itirazlar sınavı yapan birim tarafından en fazla on gün içinde sadece maddi hata bakımından incelenir ve sonuç adaya yazılı olarak bildirilir.
Sınavı Kazanan Adaylardan İstenecek Belgeler
– Dilekçe (form1).-(iki) adet vesikalık fotoğraf.
-Diploma örneği (Aslının ibraz edilmesi halinde Kurumumuzca tasdik edilecektir. Aslı ibraz edilemez ise noter tasdikli olacaktır).
-Nüfus cüzdanı ve fotokopisi.
– Askerlik durum belgesi aslı (Askerlik hizmetini tamamlamış olan adayların Terhis Belgesini getirmeleri zorunludur.)
– Kamu kurumunda çalışanlar veya daha önce memuriyeti bulunanlar için hizmet ve görev belgesi aslı
 Sınavı Kazananların Atanması
– Sınavı kazananların yerleştirilmeleri, kesin başarı listesindeki sıraya göre yapılacaktır.
-Yerleştirilmeleri yapılan adaylardan istenilen sağlık kurulu raporu ile güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmalarının olumlu neticelenmesini müteakip yerleştirildikleri birimlere atamaları yapılacaktır.-Atama şartlarını taşımayanlar ile atama şartlarını taşımadıkları sonradan tespit edilenlerin atamaları iptal edilecektir.
-Ataması yapılanlardan, vazgeçenler ile geçerli bir mazereti olmaksızın kanuni süresi içerisinde görevine başlamayanların atamaları iptal edilecektir.
DİĞER HUSUSLAR
-Kanuni bir mazereti olmaksızın süresinde başvurmayanlar veya istenilen belgeleri süresinde ibraz etmeyen adayların atanma hakları iptal olacaktır.
– Gerçeğe aykırı belge veren, beyanda bulunan veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenen belgeleri ibraz etmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak; ataması yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir