GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI MEMUR ALIMI İLANI

 GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI

Adayların başvurunun son günü itibariyle aşağıda aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.

-14/7/1964 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları taşımak,


 Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme ve iktisadi ve idari bilimler fakülteleri veya sınav duyurusunda belirtilen ve en az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarından mezun olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak,

Sağlık durumu, yurdun her yerinde görev yapmaya ve hür türlü iklim koşullarında yolculuk etmeye elverişli bulunmak,

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 ve 2023 yıllarında yapılan  Kamu Personeli Seçme Sınavlarının (KPSS A Grubu) birinden KPSS P-48 puan türünden 80 (seksen) ve üzerinde puan almak kaydıyla, başvuruda bulunanlardan en yüksek puan sıralamasına göre ilk 500 aday arasında bulunmak. Sınava girmeye hak kazanan sonuncu aday ile aynı puana sahip aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü giriş sınavına alınacaktır.


GİRİŞ SINAVI BAŞVURUSU

Giriş Sınavı için başvurular, 28.08.2023 tarihinden 11.09.2023 Pazartesi günü saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı/Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet adresi üzerinden gerçekleştirilecektir. İlanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile süresi içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Postayla ve diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.


Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

Giriş sınavına başvuranlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir ve haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.


GİRİŞ SINAVININ ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Giriş sınavı önce yazılı ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak Ankara’da yapılacaktır. Giriş sınavının yazılı bölümü 30.09.2023 Cumartesi günü gerçekleştirilecektir.

Sınava katılmaya hak kazanan adayların isim listesi, yazılı sınav saati ve sınava ilişkin diğer hususlar, sınav tarihinden en az 15 gün önce Gençlik ve Spor Bakanlığı resmi internet sayfasında (www.gsb.gov.tr) ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınava ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden görüntüleyebilecektir. Bunun dışında adaylara ayrıca elektronik ya da posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır.

Adaylar başvuru bilgilerini, kariyer kapısı üzerinden çıktı olarak alacak ve başvuru bilgileri çıktısı ile geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, kimlik kartı, TC kimlik numaralı sürücü belgesi veya pasaport) göstermek suretiyle yazılı sınava katılabileceklerdir.

Sınav yeri, tarihi ve/veya diğer hususlarda değişiklik olması halinde durum Bakanlık resmi internet sayfasında ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir.YAZILI SINAV KONULARI

 Yazılı sınav çoktan seçmeli test usulüyle aşağıda belirtilen alanlardan tek oturumda yapılacaktır.

-.Maliye ve Ekonomi: Maliye politikası, vergi hukuku, kamu gelirleri ve giderleri, bütçe ve kamu borçları, mikro ve makro ekonomi, para ve banka teorileri, işletme ekonomisi, uluslararası ekonomi ve dış ticaret politikası, güncel ekonomik sorunlar,

-Kamu Hukuku: Anayasa hukuku (genel esaslar, temel haklar ve hürriyetler), idare hukuku (genel esaslar, idarî yargı, idarî teşkilât ve kamu personeli hukuku), ceza hukuku (genel esaslar ve kamu görevlileri ile ilgili suçlar), ceza muhakemesi hukuku (genel esaslar),

-Özel Hukuk: Ticaret hukuku (genel esaslar), borçlar hukuku (genel esaslar), medeni hukuk (aile hukuku ve miras hukuku hariç),

-Muhasebe: Genel muhasebe, şirketler muhasebesi, mali analiz ve teknikleri,

 Yabancı Dil: İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birisi, YAZILI SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLÜ SINAVA ÇAĞRI

Yazılı sınavda başarılı olabilmek için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gereklidir. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava çağrılmazl

– Yazılı sınavın değerlendirilmesinde, en yüksek puandan başlamak üzere 70 ve üzerinde puan alanlardan giriş sınavı ilanında belirtilen kadro sayısının dört katına kadar aday yazılı sınavı kazanmış sayılır. Yazılı sınavı son sırada kazanan aday ile puanı eşit olan diğer adaylar da sözlü sınava alınır.

Yazılı sınavda başarı göstererek sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylara sözlü sınavın yeri ve tarihi Bakanlık (www.gsb.gov.tr) resmi internet sitesinde ve kariyer kapısı platformunda duyurulacaktır. Bu ilan tebligat hükmündedir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Sınava ilişkin soru ve cevaplar (www.gsb.gov.tr)  adresinde ilan edilecektir. Adaylar, sınav sorularına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının yayımlanmasından itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde (www.gsb.gov.tr)  adresi üzerinden yapacaklardır. Yazılı sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar da sonuçların açıklanmasına müteakip 5 (beş) iş günü içerisinde yine yukarıda belirtilen usul çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

Sözlü sınava katılacak adaylardan; sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığına, erkek adaylardan askerlikle ilişiği olmadığına, adli sicil kaydına dair yazılı beyan ve özgeçmiş istenir.
-SÖZLÜ SINAVIN YAPILIŞ ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

-Sözlü sınavda adaylar;

– Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

-Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

-Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu

-Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

– Genel yetenek ve genel kültürü,

– Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

Yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir.

Adaylar sınav kurulu tarafından 6.1.’de sayılan “sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi” hususunda 50(elli) puan, diğer hususların her biri için 10’ar (On) puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, sınav kurulunca 100 tam puan üzerinden verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.
Adayların, Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavını başarmış sayılması için yazılı ve sözlü sınavların her birinden 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması şarttır.

Giriş sınavı notunun eşitliği halinde; yazılı sınav notu yüksek olan aday öncelik kazanır. Bu halde eşitlik devam ediyorsa giriş sınavına esas KPSS puanı esas alınır. Sınavda başarı gösterenlerin sayısı ilan edilen kadro sayısından fazla olursa, ilan edilen kadro sayısı kadar aday asıl olarak, diğer adaylardan başarı sıralamasına göre ilan edilen kadro sayısı kadar aday da yedek olarak sınavı kazanmış sayılır.

 SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE SONUÇLARA İTİRAZ

Adaylar yazılı/sözlü sınav sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden görüntüleyebilecektir.
Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sözlü sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı Sağlık Mahallesi Süleyman Sırrı Caddesi No:3 Yenişehir-Çankaya/ANKARA adresine yapılacaktır. İtirazlar, 5 (beş) iş günü içinde sınav kurulu tarafından incelenerek karara bağlanacak ve adayın itiraz dilekçesinde beyan ettiği posta adresine bildirilecektir.

Süresi içinde yapılmayan, e-posta veya faks ile yapılan, itiraz dilekçesinde T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adres bilgileri bulunmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir