AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 8000 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”
kapsamında KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle Özel Nitelikler tablosunda
belirtilen ünvan ve sayıda toplam 8.000 sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme yapılacaktır. ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:
Merkez ve Taşra Teşkilatı İçin;
A) Genel Şartlar:
a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6) ve (7)
numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,
b) Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun
olmak, (başvurduğu sözleşmeli personel pozisyonu için belirlenen öğrenim düzeyinin üstü bir öğrenim
düzeyinde mezun durumda olup, bu öğrenim düzeyinde KPSS puanı bulunan adayların başvuruları
kabul edilmeyecektir.)


c) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya
hak kazanmamış olmak,
ç) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine eklenen; “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet
sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya
sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı
feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden
itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam
edilemezler.” şartını sağlıyor olmak.BAŞVURU ŞEKLİ VE BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
A- Başvuru Şekli ve Süresi:
a) Adaylar başvurularını 21/02/2024-11/03/2024 tarihleri arasında son gün saat 23:59’a kadar
Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) e-Devlet
şifresi ile giriş yaparak gerçekleştireceklerdir.
Belirtilen süre içinde Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapılmayan başvurular
dikkate alınmayacaktır.


b) Birden fazla bölüm mezunu olan ya da birden fazla pozisyona şartları tutan adaylar sadece
bir (1) bölüm veya pozisyon için müracaatta bulunabileceklerdir.
c) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup,
atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu
bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.B- Başvuru İçin Gerekli Belgeler;
Sözleşmeli personel alımı başvurularında adaylardan istenecek bilgi ve belgeler şunlardır:
a) Bir adet vesikalık fotoğraf, (Adayların fotoğrafı e-Devlet üzerinden otomatik yüklenecek
olup, fotoğrafı yüklenmeyenlerin son 6 ay içinde, yüz tamamen görünür şekilde ön cepheden çekilmiş
ve adayın kolaylıkla tanınmasına imkân verecek nitelikte vesikalık fotoğrafını başvuru sırasında
sisteme yüklemesi gerekmektedir.)


b) Adayların mezuniyet bilgileri sisteme otomatik yüklenecektir. Mezuniyet bilgileri
görüntülenemeyen adayların ilgili kutucuğu işaretleyip onaylı diploma örneği veya mezuniyet
belgelerini manuel olarak yüklemeleri gerekmektedir.
c) Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup ilanda aranılan
öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine “Denklik
Gösterir Belgelerini” yüklemeleri gerekmektedir.
ç) Adres bildirimi, adli sicil ve askerlik durumuna ilişkin bilgiler sisteme otomatik
yüklenecektir.


d) Adayların görevlerini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını beyan
etmeleri gerekmektedir.
e) Adayların son 1 yıl içerisinde 4/B sözleşmeli personel olarak çalışma bilgisini beyan etmeleri
gerekmektedir.
f) “Koruma ve Güvenlik Görevlisi” ünvanına başvuracak olan adayların Özel Güvenlik
Görevlisi Kimlik Kartını önlü, arkalı ve okunaklı olacak şekilde taratarak pdf formatında Kariyer
Kapısına yüklemeleri gerekmektedir. Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartını sisteme; önlü, arkalı ve
okunaklı olacak şekilde taratarak yüklemeyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.
g) Adayların başvuru işlemini tamamladıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının


tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri ve “Aday Başvuru Bilgileri” formunu yazdırmaları
gerekmektedir.
C- Başvuruların Değerlendirilmesi:
a) Sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuru yapan adayların, KPSS puan üstünlüğü esas
alınarak sıralanması sonucunda, alınacak personel sayısı kadar asil aday ve 4 katı kadar yedek aday
belirlenecektir.


b) KPSS puanları eşit olan adayların bulunması halinde; doğum tarihi önce olan aday, bunda
da eşitlik olması halinde mezuniyet tarihi önce olan aday üst sırada yer alacaktır.
c) Alıma ilişkin duyuru Bakanlığın resmi internet sayfalarında (www.aile.gov.tr ve/veya
aile.gov.tr/pgm) yayımlanacaktır. Bilgilendirmeler Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu
(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapılacak olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat
yapılmayacaktır.


Duyuru ve bilgilendirmeleri adayların takip etmesi önem arz etmektedir.

 YERLEŞTİRME VE ATAMA:
A-Yerleştirme:
a) Adaylar KPSS puan üstünlüğü esasına göre tercih ettiği pozisyonlara yerleştirilecektir.
B-Atama
a) Yerleştirme işlemleri sonucunda atanmaya hak kazanan adaylardan istenilen belgelere
ilişkin ayrıca duyuru yapılacaktır.
b) Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 03.06.2022 tarihli ve 31855 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik
uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaktır.

Atama işlemi bunun sonucuna göre
yapılacaktır.
c) Atama işlemlerinin yapılması için bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde
evrak teslim etmeyen veya gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılan adayların atama işlemleri
yapılmayacaktır.
ç) Ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan veya hakkından feragat eden
adayların ataması iptal edilecek olup, bu adaylar için başvuru ve yerleştirme sonuçları kazanılmış hak
sayılmayacaktır.DİĞER HUSUSLAR:
a) Sözleşmeli Personel alımı ile ilgili tüm duyuru, ilan ve bilgilendirmeler Bakanlığın resmi
internet sayfalarında (www.aile.gov.tr ve/veya www.aile.gov.tr/pgm) veya Kariyer Kapısı üzerinden
yayımlanacaktır. Alım ile ilgili yayımlanacak duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde
olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
b) Adayların, başvuru öncesinde e-Devlet iletişim bilgilerini (aktif olarak kullanılan telefon
numarası ve e-posta adresi) kaydetmeleri önem arz etmektedir.


c) KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına
hak teşkil etmez. Pozisyon için belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla aranan genel şartlar ile aranılan
özel niteliklere sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir