TİCARET BAKANLIĞI 602 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

TİCARET BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

GENEL BİLGİLER
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararıyla belirlenen “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara” göre çalıştırılmak üzere, KPSS puan üstünlüğüne göre
belirlenecek adaylar arasından sözlü sınav yapılmak suretiyle açıktan atama yoluyla aşağıdaki tabloda belirtilen pozisyon sayısı kadar,
Sözleşmeli Gümrük Muhafaza Memuru ve Sözleşmeli Muayene Memuru alımı yapılacaktır.
Başvuru pozisyon ve sayılarıticaret-bakanligi-sozlesmeli-gumruk-memuru-ve-muayine-memuru-alim-ilani

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 1, 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde
belirtilen şartları taşımak,


– En az dört yıllık eğitim veren fakülte ve yüksekokulların; çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, ekonometri, ekonomi, finans ve
bankacılık, gümrük işletme, iktisat, istatistik, işletme, kamu yönetimi, maliye, muhasebe ve finans yönetimi, siyaset bilimi ve kamu
yönetimi,siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, uluslararası ilişkiler, uluslararası ticaret ve finans, uluslararası ticaret ve işletmecilik
ile uluslararası ticaret ve lojistik ya da bunlara denkliği/eş değerliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış bölümlerinden
mezun olmak,


-ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında, KPSS P3 puan türünden 70 (yetmiş) ve üzeri puan
almak,
– Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1’inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi
sebebiyle görevinden ayrılanların sözleşme fesih tarihinin üzerinden 1 yıl geçmiş olmak,
– Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak,
– Güvenlik Soruşturması olumlu sonuçlanmak. ÖZEL ŞARTLAR
1. SÖZLEŞMELİ GÜMRÜK MUHAFAZA MEMURU
– Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz yaşını doldurmamış olmak (01.01.1994 ve daha sonra
doğanlar başvurabilecektir.),
– Erkeklerde en az 172 cm, kadınlarda ise en az 165 cm boyunda olmak,
– Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya
bedensel özürlü olmadığını, psikiyatrik bir hastalığı, kişilik bozukluğu, nörolojik rahatsızlığı, şaşılığı, körlüğü, gece körlüğü, renk


körlüğü, işitme kaybı, topallık, kekemelik, kas veya iskelet sisteminde hareket kısıtlılığı ve benzeri engeller bulunmadığını belirten
ve “Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir” ibareli sağlık kurulu raporu almak (Söz konusu rapor atanmaya hak
kazanan adaylardan evrak teslim sürecinde istenilecek olup, başvuru aşamasında istenilmeyecektir.).SÖZLEŞMELİ MUAYENE MEMURU
– Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01.1989 ve daha sonra
doğanlar başvurabilecektir.).

 BAŞVURU BİLGİLERİ
1. Adaylar, 22 Ocak 2024 (saat:10.00) – 31 Ocak 2024 (saat:17.00) tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi
Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak başvuruda bulunabilecek
olup şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
2. Adaylar sadece bir pozisyon için başvuruda bulunabilecektir.
3. Adayların, genel şartlarda sayılan bölümlere denk/eş değer kabul edilen bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından
onaylanmış denklik/eş değerlik belgelerini pdf veya jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir. SÖZLÜ SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
1. Başvuru sonuçları www.ticaret.gov.tr internet adresinin Duyurular bölümünde ilan edilecektir.
2. Sözlü sınav Ankara’da yapılacak olup tarihi ve saati www.ticaret.gov.tr internet adresinin Duyurular bölümünde ilan edilecektir.
3. KPSS başarı sırasına göre atama yapılacak pozisyon sayısının Sözleşmeli Gümrük Muhafaza Memuru için 2 katı, Sözleşmeli
Muayene Memuru için ise 3 katı kadar aday sözlü sınava çağırılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla
aday bulunması halinde bu adayların tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.
4. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar; “kavrama, muhakeme ve ifade yeteneği; liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve
tepkilerinin mesleğe uygunluğu; özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı; mezun olduğu öğrenim dalına ilişkin bilgi düzeyi, genel
yeteneği ve genel kültürü; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı” yönlerinden puan verilmek suretiyle 100 (yüz) tam puan
üzerinden değerlendirilecektir.


5. Sözlü sınavda en az 70 (yetmiş) puan alanlar başarılı sayılacak ve adayların başarı puanı, KPSS puanı ile sözlü puanının aritmetik
ortalaması alınarak hesaplanacaktır.
6. Başarı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle, atama yapılacak olan pozisyon sayısını geçmeyecek kadar asıl aday
belirlenecektir. Ayrıca, giriş sınavı ilanında belirtilen pozisyon sayısının en fazla yarısı kadar yedek aday belirlenebilir.
7. Sözlü sınav sonucunda başarı puanlarının aynı olması halinde; adaylardan mezuniyet notu yüksek olan, mezuniyet notunun da aynı
olması halinde; mezuniyet tarihi eski olan, mezuniyet tarihinin de aynı olması halinde ise yaşı büyük olandan başlanarak sıralama
yapılacaktır.


8. Sözlü sınav sonuçları www.ticaret.gov.tr internet adresi üzerinden Duyurular bölümünde ilan edilecektir.
9. Sözlü sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere, belirlenen asıl adaylar arasından; feragat
eden, süresi içerisinde başvurmayan veya aranılan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin yerine yedek adaylar arasından,
başarı puanı en yüksek olandan başlamak üzere, sırasıyla atama yapılabilir.
10. Sözlü sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak, asıl ve yedek sıralamasına giremeyen adaylar bakımından kazanılmış hak
teşkil etmez.
11. Adaylar alım sürecine ilişkin tüm bilgileri, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı
(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden görüntüleyebilecektir. DİĞER HUSUSLAR
1. Sözlü sınavda başarılı olup atanmaya hak kazanan adayların görev yerleri, sözleşmeli pozisyonların tahsis edildiği iller arasından
elektronik kura çekilmesi yöntemi ile belirlenecektir.
2. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların, “Yeniden Hizmete Alınma” başlıklı Ek-1 inci maddesinin (b) fıkrasında yer
alan: “(…) Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin
feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe
kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmüne aykırı davrandığı tespit
edilen adayların atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.


3. Sözlü sınavı kazanan adaylardan başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya gerçeğe aykırı belge verdiği
tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak olup atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek, bu kişiler bundan sonra açılacak olan
sınavlara katılamayacak ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar
kamu görevlisi ise ayrıca durumları çalıştıkları kurumlarına da bildirilecektir.
4. Bakanlığımız internet sitesinde duyurulan hususlar tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir