ORDU ÜNİVERSİTESİ  SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI

ORDU ÜNİVERSİTESİ  SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”’ın Ek 2’nci maddesinin (b) fıkrası gereğince yazılı ve/veya sözlü sınav
yapılmaksızın, 2022-KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle Üniversitemiz bağlı birimlerinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.
ordu-universitesi-sozlesmeli-personel-alimi.


BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
-Başvuracak adaylarda yukarıda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
– Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten alenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis
cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini
aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
– Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
-Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B’li olarak çalışmıyor olmak,
-Ayrıca başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi
esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen
istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam
edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir.
– Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
-Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi bulunmamak. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
– Belirtilen öğrenim düzeyi mezunu olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek,
-Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
– Adayların 2022 KPSS’ye girmiş olması, nitelikte belirtilen KPSSP94, KPSSP93 puan türüne sahip olması gerekmektedir.
– Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanına başvuracak adaylar için 5188 sayılı Kanunun 10.maddesindeki şartları taşıyor olmak, son başvuru tarihi
itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak. Vardiya ve nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu
bulunmamak.-Başvuru yapılan pozisyon ile ilgili onaylı belge veya sertifika sahibi olmak.
 BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER:
1- Sözleşmeli Personel Başvuru Formu (https://pdb.odu.edu.tr/Page/57/formlar)
2- T.C Kimlik Kartı fotokopisi, (tek sayfada önlü-arkalı),
3- Yukarıda aranan nitelikler bölümünde istenilen sertifika ve belgeler,
4- 1 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş olmalı),
5- 2022- KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi,
Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSSP94 puanı
Önlisans mezunları için 2022 KPSSP93 puanı
6- Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı: Güvenlik görevlisi pozisyonuna başvuranlar için; son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış
silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartının olması gerekmektedir.
7- Beden Kitle Endeksini Gösteren Belge: Güvenlik görevlisi pozisyonuna başvuranlar için; başvuru tarihleri içinde sağlık kuruluşlarından alınan, boy-kilo
ile beden endeksi tam ve net olarak yazılı olan imzalı ve kaşeli belge. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
1- Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir. Aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların
tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.
2- Adaylar ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde (mesai bitimine kadar) başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte
şahsen Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına başvuru yapacaklardır. Eksik belgeli veya süresi içinde yapılmayan başvurular ile posta, faks veya internet
üzerinden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
DEĞERLENDİRME
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 4’üncü maddesi (B) fıkrası ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ve özel şartları taşıyan, verilen süre
içerisinde istenen belgelerle eksiksiz olarak şahsen müracaat eden adaylar arasından, 2022-KPSS (B) grubu Ortaöğretim için KPSSP94 ve Önlisans için KPSSP93
puan türü sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere yerleştirme işlemi yapılacaktır.
2- Sözleşme imzalamaya hak kazanan her bir unvan için ilan edilen kadro sayısı kadar asıl aday ile 4 (dört) katı kadar yedek aday isim listesi, Üniversitemiz
https://www.odu.edu.tr adresli internet sitesi üzerinden ilan edilecek olup, duyuruda istenilen belgeler, belirtilen tarihe kadar Ordu Üniversitesi Rektörlüğü Personel
Daire Başkanlığına şahsen teslim edilecektir. Adaylara ayrıca posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır.
3- 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereği sözleşme imzalamaya hak
kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup, arşiv araştırması sonucuna göre adaylar sözleşme imzalamak üzere davet edilecektir. Adaylarla, tam
teşekküllü hastaneden alınmış sağlık kurulu raporunu (görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığına dair) ibraz
etmeleri kaydıyla sözleşme imzalanacaktır.
4- Sözleşme imzalamaya hak kazandığı halde ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde müracaat etmeyenlerin, arşiv araştırması olumsuz sonuçlananların,
sözleşme imzalandığı halde verilen süre zarfında göreve başlamayanların ve ilanda belirtilen şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların bulunması halinde, yerlerine
en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yedek adaylar yazılı tebligatla sözleşme imzalamaya davet edilecektir.
5- Sözleşme imzalayan personel, il merkezi veya ilçelerde bulunan Üniversitemize bağlı kampüs ve birimlerde hizmet edeceklerdir.
6– Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları
yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
Bu kişiler hiçbir hak talep edemeyecek ve haklarında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç
duyurusunda bulunulacaktır.7- Göreve başlatılacak sözleşmeli personeller hakkında; 26 Ocak 2023 tarihli ve 32085 sayılı Resmi Gazetede yayımlan Devlet Memurları Kanunu ve Bazı
Kanunlar İle 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda belirtilen hususlara göre işlem tesis edilecektir.
8- İlana ilişkin sonradan alınan kararlara ve yapılan değişikliklere ait tüm duyurular, Üniversitemiz https://www.odu.edu.tr/ web adresinde yayımlanacaktır.
9- İdare gerekli gördüğü hallerde, ilanın her aşamasında değişiklik yapma veya iptal etme yetkisine sahiptir.
10- İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.
TEMİZLİK PERSONELİNİN GÖREVLERİ
1. Üniversitenin ve bağlı birimlerin kapalı mekânlarının ana girişi dâhil sınıflar, laboratuvarlar, salonlar ve çalışma odaları ile ortak kullanım alanlarını
süpürmek ve paspas yapmak, pencere, masa, raf, aydınlatma armatürleri, kalorifer petekleri, pervaz vb. yerleri silmek,
2. Katı atıkları ve geri dönüşüm materyallerini düzenli olarak toplamak ve belirlenen alanlara taşımak,
3. Tuvaletleri günlük ve gerekli oldukça ilgili temizlik malzemesi ile yıkamak, kâğıt havlu ve sıvı sabun eksildikçe tamamlamak, lavaboları sıvı
temizleyici malzeme ile temizlemek, aynaları ve muslukları silmek,4. Her türlü malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya veya yükleri taşımak,
5. Görevlendirildikleri birimlerde çevre düzenlemesi yapmak, çim biçmek, çiçek ve peyzaj bakımı, budama, sulama işlemlerini yürütmek,
6. Görev alanındaki tespit edilen arıza ve hasarları ilgililere bildirmek,
7. Tüm bu işlemler esnasında iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak,
8. Görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak birim yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek.
BAŞVURU TARİHİ : İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.
RESMİ GAZETE : 28 Ağustos 2023
İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Ordu Üniversitesi Rektörlüğü
Personel Daire Başkanlığı
Telefon: 0 (452) 226 52 00 / 2454 – 2462 – 2463-2464
Cumhuriyet Yerleşkesi Cumhuriyet Mahallesi No:218
Altınordu / ORDU PK : 52200

Bunları da sevebilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir