GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONEL ALIM İLANI

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere, boş bulunan sözleşmeli
personel pozisyonları için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ile
06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-2’inci
maddesi çerçevesinde yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2022 yılı KPSS B grubu KPSS P93 puanı
esas alınarak 3622 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve KPSS P94 puanı esas alınarak 879 Destek Personeli
(Bakım-Onarım) alımı yapılacaktır
genclik-ve-spor-bakanligi-personel-alimi

BAŞVURU ŞARTLARI
Genel Şartlar
1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve
7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
3) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,
4) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak, (dul ve yetim aylığı
hariç)
5) 2022 yılı KPSS sınavına girmiş ve belirtilen puan türünde asgari 50 (elli) puan almış olmak,
6) Tercih edilecek pozisyon için yukarıdaki tabloda ve özel şartlar başlığı altında aranan nitelikleri taşıyor
olmak,
7) Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,
8) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak,
9) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1’inci maddesinde istisna edilenler hariç
olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanların sözleşme fesih tarihinin üzerinden 1
yıl geçmiş olmak,
10) Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,
11) Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
12) Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.
Özel Şartlar
1) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için;
-Üniversitelerin ön lisans düzeyinde eğitim veren bölümleri ile bu bölümlere denkliği Yükseköğretim
Kurulu tarafından kabul edilmiş bölümlerinden mezun olmak,
– Son başvuru tarihi itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak (06 Eylül 1983 ve sonrası doğumlu olanlar),
-5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10’uncu maddesinde belirtilen şartları taşımak,
– Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik
kartına sahip olmak,
– Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18’inci maddesinde
belirtilen ve 26/6/2021 tarihli ve 31523 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Özel Güvenlik Görevlileri
Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde “özel güvenlik görevlisi olur” ibareli geçerlilik
süresi bulunan sağlık kurulu raporuna sahip olmak (Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi
bulunmayan sağlık kurulu raporları kabul edilmeyecektir.),
-Gece ve gündüz, iç ve dış mekânda 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu
olmamak.
2) Destek Personeli (Bakım – Onarım)(Elektrik Tesisatçısı) pozisyonu için;
-Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olmak,
– Meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Elektrik
Tesisatçısı (En az seviye 3) sertifikasına ya da Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş
kuruluştan alınmış Elektrik Tesisatçısı (En az seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olmak.
3) Destek Personeli (Bakım – Onarım)(Sıhhi Tesisatçı) pozisyonu için;
– Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olmak,
– Meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Sıhhi Tesisatçı
(En az seviye 3) sertifikasına ya da Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş kuruluştan
alınmış Sıhhi Tesisatçı (En az seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olmak.
4) Destek Personeli (Bakım – Onarım)(İklimlendirme Personeli) pozisyonu için;
-Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olmak,
– Meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Katı, Sıvı,
Doğalgaz Yakıtlı Kalorifer Ateşçisi sertifikasına sahip olmak.
5) Destek Personeli (Bakım – Onarım)(Havuz Suyu Operatörü) pozisyonu için;
– Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olmak,
– Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Havuz Suyu Operatörlüğü sertifikasına sahip olmak.
– Sözleşmeli personel pozisyonları için özel şartlar başlığı altında belirlenen öğrenim şartının üstünde
öğrenimden mezun olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
– Adaylar sözleşmeli personel pozisyonları için belirlenen cinsiyet grupları arasında kendi cinsiyetlerine
uygun doğru gruba başvuru yapmaktan sorumludur. Yanlış cinsiyet grubuna başvuruda bulunan
adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
– Özel Güvenlik Görevlisi pozisyonu için başvuruda bulunan adaylardan; özel güvenlik görevlisi eğitim
sertifikası ile başvuru yapan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
 BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
1) Adaylar başvurularını, 28 Ağustos 2023 (00.00)06 Eylül 2023 (17.00) tarihlerinde e-Devlet üzerinde
Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı
(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaktır.
2) Adaylar BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER başlığında belirtilen belgelerini başvuru
sisteminde belirtilen yerlere istenilen formatta yükleyecektir.
3) Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden yapılmayan, posta yolu
veya şahsen müracaat şeklinde yapılan ve bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan başvurular
kabul edilmeyecektir.
4) Adaylar, başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak
yapılmasından sorumlu olacaktır.
5) Başvuruların sona ermesinden sonra adayların başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun
kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.
6) Adaylar, şartlarını taşıdığı ve ilan edilen merkez teşkilatı ile taşra teşkilatından yalnızca biri için başvuru
yapabileceklerdir. Merkez teşkilatından başvuru yapacaklar en fazla 1 (bir) pozisyon, taşra teşkilatından
başvuru yapacaklar ise en fazla 1 (bir) il ve 1 (bir) pozisyon için başvuru yapabileceklerdir.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Adayların başvuru yapılan pozisyon için istenilen aşağıda belirtilen belgeleri (çift taraflı belgeler önlü
ve arkalı olarak) sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
1) Yurt içi ve yurt dışı Yükseköğretim kurumlarından mezun olup denkliğe sahip olan adaylar için
YÖK’ten alınmış denklik belgesi,
2) Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev
yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların,
bir yıllık bekleme süresini doldurdukları ile ilgili önceki kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesi.
3) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna müracaat edecek adaylar için ayrıca;
– Geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartı,
– Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18’inci maddesinde
belirtilen ve 26/6/2021 tarihli ve 31523 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Güvenlik Görevlileri
Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde “özel güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık kurulu
raporu.
4) Destek Personeli (Bakım – Onarım)(Elektrik Tesisatçısı) pozisyonuna müracaat edecek adaylar için
ayrıca;
-Meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olduğunu gösterir diploma veya Milli Eğitim Bakanlığı
onaylı Elektrik Tesisatçısı (En az seviye 3) sertifikası ya da Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından
yetkilendirilmiş kuruluştan alınmış Elektrik Tesisatçısı (En az seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesi.
5) Destek Personeli (Bakım – Onarım)(Sıhhi Tesisatçı) pozisyonuna müracaat edecek adaylar için
ayrıca;
– Meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olduğunu gösterir diploma veya Milli Eğitim Bakanlığı
onaylı Sıhhi Tesisatçı (En az seviye 3) sertifikası ya da Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından
yetkilendirilmiş kuruluştan alınmış Sıhhi Tesisatçı (En az seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesi.
6) Destek Personeli (Bakım – Onarım)(İklimlendirme Personeli) pozisyonuna müracaat edecek
adaylar için ayrıca;
– Meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olduğunu gösterir diploma veya Milli Eğitim Bakanlığı
onaylı Katı, Sıvı, Doğalgaz Yakıtlı Kalorifer Ateşçisi sertifikası.
7) Destek Personeli (Bakım – Onarım)(Havuz Suyu Operatörü) pozisyonuna müracaat edecek adaylar
için ayrıca;
– Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Havuz Suyu Operatörlüğü sertifikası.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ
1) Başvurular, başvurulan pozisyon için aranan niteliklere uygunluk yönünden incelenecek ve başvuru
şartlarından herhangi birini taşımadığı tespit edilenlerin başvurusu iptal edilecektir.
2) Yerleştirmelerde, KPSS puanı esas alınacaktır. KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak her bir
pozisyon ve il için KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanmak üzere ilan edilen pozisyon sayısı
kadar aday asıl olarak yerleştirmeye hak kazanacak ve bir o kadar aday da yedek olarak belirlenecektir.
Adayların KPSS puanının eşit olması halinde sırası ile mezuniyet ve doğum tarihi önce olana öncelik
verilecektir.
3) Asıl veya yedek sıralamaya giremeyen adaylar için KPSS’de 50 (elli) ve üzerinde puan almış olmak
müktesep hak teşkil etmeyecektir.
4) Yedek sıralamasında yer alan adaylar için yedek listede yer almak daha sonraki alımlar için müktesep
hak teşkil etmeyecektir.
YERLEŞTİRME SONUÇLARI VE İTİRAZ
1) Adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
2) Yerleştirme sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde ıslak
imzalı ve yazılı olarak Personel Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapılacaktır.
İtirazlar, en fazla 5 (beş) iş günü içinde incelenerek karara bağlanacak ve adayın itiraz dilekçesinde
beyan ettiği posta adresine bildirilecektir.
3) Süresi içinde yapılmayan, e-posta veya faks ile yapılan, itiraz dilekçesinde T.C. Kimlik numarası, adı,
soyadı, imza ve adres bilgileri bulunmayan dilekçeler ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
– İLETİŞİM
Yazışma Adresi: Gençlik ve Spor Bakanlığı
Personel Genel Müdürlüğü
Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı
Örnek Mahallesi Oruç Reis Caddesi No:13 Altındağ / Ankara

Bunları da sevebilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir