ANKARA ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL  ALIMI İLANI

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2. maddesine göre Üniversitemize 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi
uyarınca sözleşmeli personel alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.
2. 2022 KPSS (B) grubu lisans KPSSP3, ön lisans KPSSP93, ortaöğretim KPSSP94 puan türü sınavına girmiş olmak
3. Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan genel ve özel şartları taşıyor olmak,
4. Çeşitli Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
5. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
6. Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahutertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
7. Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı
hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç
sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.”
hükmüne uygun olması.
8. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla tüm pozisyonlar için; ilgili birimin amiri tarafından haftalık çalışma
süresi 40 saati aşmayacak şekilde 7/24 esasına göre belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul etmek, görevini devamlı yapmasına engelolabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak ve vardiyalı çalışmasına engel durumu bulunmamak.
9. Atanmaya hak kazanan adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, hizmet sözleşmesinde yer alan ve birimlerince kendilerine bildirilen veya ilan özel
şartlarında yer alan görev yetki ve sorumluluklarını yerine getirmeyen adayların hizmet sözleşmesi yenilenmeyecek/feshedilecektir.
10. Koruma ve Güvenlik Görevlisi için; 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesinde yer alan şartları taşıyor olması ve Türk Ceza
Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa
uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, kamunun sağlığına
karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmaması ve görev yapmasına engel olabilecek herhangi bir
sağlık sorunu ve vücudun görünür yerlerinde (el, kol, boyun, yüz gibi) dövmesi bulunmamak.
11. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan yalnızca birine başvuru yapabilecek olup, birden fazla başvuru yapıldığı takdirde tüm başvurular geçersiz
sayılacaktır.
12. Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup, Arşiv araştırması olumsuz olan adayların ataması yapılmayacaktır.
13. Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Bu adaylarınatamaları yapılmış ise iptal edilecektir. Ayrıca, Üniversitemiz tarafından kendilerine bir ücret ödenmiş olması halinde bu ücret yasal faizi ile birlikte tahsil
edilecektir.
14. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
15. Üniversitemiz birimlerinde (ilçelerimizde bulunan meslek yüksekokulları dahil) görev yapan sözleşmeli personel, birimlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda farklı
birimlerde görevlendirilebilecektir.
16.Tecrübe istenen pozisyonlar için SGK Hizmet Dökümü ve/veya Çalışma Belgesi:
• Eğer ilanın açıklamasında tecrübe şartı bulunuyorsa ve adayın SGK Hizmet Dökümünde tecrübe istenilen pozisyonda çalıştığına dair Meslek Kodu varsa
sadece e-devlet barkotlu “SGK Hizmet Dökümü ”nü sisteme yüklemesi yeterlidir.
• Eğer aday, tecrübe istenilen pozisyonda çalışmış olmasına rağmen SGK Hizmet Dökümünde ilgili pozisyonda çalıştığına dair Meslek Kodu bulunmuyor veya
Meslek Kodu işyeri kaynaklı hatalı girildiyse; hem “SGK Hizmet Dökümü ”nü hem de bu dökümün işyeri unvan listesinde ismi yazan (ilgili pozisyondaçalıştığı) işyerinden alınmış olan ıslak imzalı ve kaşeli ya da elektronik imzalı “Çalışma Belgesi’ni yani iki belgeyi de sisteme yüklemesi gereklidir.
17.Sertifikalar;
İlan metninde sertifika, eğitim, katılım, kurs vb. belgeler isteniyorsa 05.09.2023 tarihi ve sonrasında alınan belgeler geçersiz sayılacaktır.
ÖZEL ŞARTLAR
1. Hijyen sertifikasının Milli Eğitim Bakanlığından veya Milli Eğitim Bakanlığından onaylı kurslardan veya yükseköğrenim kurumlarından alınmış olması
gerekmektedir.2. İstenilen diğer sertifika, eğitim, katılım, kurs vb. belgelerin MEB onaylı veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu belgesi yüklenecektir.
Destek Personeli (Temizlik) Görev Tanımı:
1. Çalıştığı iş yerinde görev yerinin özelliklerine göre: Açık ve kapalı tüm alanlarda (açık arazi ve çevre, derslikler, hastaneler, amfiler, ofisler, yemekhaneler,
spor alanları, tüm yatakhane, koridor, banyo, tuvalet vb. yerler) periyodik temizlik işleri, çöplerin ve geri dönüşüm materyallerinin toplanması, taşınması ve
temizliği, taşınma/taşıma hizmetlerini yerine getirmek ve malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya veya yükleri taşıma yükleme ve boşaltma işleriniyapmak, boya-badana, sıva, alçı vb. bulaşıkların elle veya makinelerle yıkanması, kurulanması, temizlenmesi, yerine konulması ve servise hazır hale getirilmesi,
kirli çamaşırların çamaşırhaneye gelişi, yıkanış ve kurutuluşu, ütüleme işleri, tasnif ile birimlere dağıtılması ve depolama hizmetlerini yapmak, kurum içi, kurum
dışı evrak hizmetleri, bulunduğu birimde ikram hizmetlerinin hazırlanması ve servis hizmetlerini yapmak, Hayvan Hastanesinde açık veya kapalı alanda
çalışmasına engel durumu (hayvan fobisi, alerjisi veya hastalık) bulunmamak.
2. Kadın personel tarafından yürütülmesi gereken işlerde (bayan lavaboları ve diğer temizlik bakım işlerinde) görev yapacaktır.
3. Birimlerimizde Erkek personel tarafından yürütülmesi gereken işlerde (erkek lavaboları ve diğer temizlik bakım işleri ile bedensel güç gerektirecek alanlarda)
görev yapacaktır.4. Hayvan Hastanesinde açık veya kapalı alanda çalışmasına engel durumu (hayvan fobisi, alerjisi veya hastalık) bulunmamak.
Destek Personeli (Hasta Bakımı) Görev Tanımı:
1. Çalıştığı ünite/servisi (sterilizasyon ve dezenfeksiyon) kullanıma hazır bulundurmak,
2. Hastaların muayene, tetkik ve tedavi için hazırlanmasına, tıbbi işlem öncesinde elbiselerinin değiştirilmesine ve işlem sonrasında giyinmesine yardım edilmesi ve
benzeri işleri yapmak,
3. Sağlık meslek mensubu tarafından belirlenen beslenme programına uygun olarak hastanın beslenmesine yardımcı olmak hasta boşaltım malzemelerini (küvet,
sürgü vb) toplamak ve temizlemek,
4. Sağlık meslek mensubu tarafından belirlenen egzersiz programının hastaya uygulanmasına yardım etmek,
5. Kullanılan malzemelerin hazırlanması, temizliği, dezenfeksiyonu ve uygun şekilde saklanmasında sağlık meslek mensubuna yardım etmek
6. Kullanılan aletlerin sterilize edilmesine, kirlenmiş malzemelerin bertaraf edilmesine, tıbbi aletlerin ve malzemelerin kullanıma hazır bulundurulmasına yardım
etmek,

7. Alınan kan, doku veya diğer örneklerin laboratuvara naklini sağlamak,
8. Hastanın başka bir kliniğe ya da birime transferine yardım ve refakat etmek,
9. İlgilendiği hastaların genel durumunda fark ettiği değişiklikleri sağlık meslek mensubuna bildirmek,
10. Görevlendirildikleri birim yöneticisi tarafından verilen, tanımlanmış diğer görev yetki ve sorumlulukları yürütmek,
11. Üniversitemiz, iş/işlem ve görev yeri değişikliğine bağlı olarak yeni görev tanımı yapma hakkını saklı tutar.
12. Hastanelerimiz birimlerinde kadın hasta bakımı personeli tarafından bayan hasta bakımlarında görev yapacaktır.
13. Hastanelerimiz birimlerinde erkek hasta bakımı personeli tarafından erkek hasta bakımları ve bedensel güç gerektirecek alanlarda görev yapacaktır
ankara-universitesi-sozlesmeli-personel-alim-ilanı ankara-universitesi-sozlesmeli-personel-alim-ilanı ankara-universitesi-sozlesmeli-personel-alim-ilanı ankara-universitesi-sozlesmeli-personel-alim-ilanı ankara-universitesi-sozlesmeli-personel-alim-ilanı ankara-universitesi-sozlesmeli-personel-alim-ilanı ankara-universitesi-sozlesmeli-personel-alim-ilanı ankara-universitesi-sozlesmeli-personel-alim-ilanı ankara-universitesi-sozlesmeli-personel-alim-ilanı ankara-universitesi-sozlesmeli-personel-alim-ilanı ankara-universitesi-sozlesmeli-personel-alim-ilanı
BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:
1. Başvuru işlemleri 11/09/2023 – 25/09/2023 tarihleri arasında (http://personeldb.ankara.edu.tr) adresinden online olarak yapılacak olup, şahsen ve posta ile
yapılan başvurular hakkında işlem yürütülmeyecektir.
2. Eğitim durumu lisans ve ön lisans düzeyinde başvuran adayların öğrenim durumları, Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile sisteme
yüklenecektir.
3. Eğitim durumu ortaöğretim düzeyinde başvuran adayların diplomalarını ilan başvuru sistemine yüklemeleri gerekmektedir. (İlan başvuru sistemine yüklenen
diplomaların okunaklı olması gerekmektedir. Aksi takdirde başvuru geçersiz sayılacaktır. Diplomaların tercih edilen pozisyonda yer alan öğrenim programları ile
uygun olmaması durumunda başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir.)
4. Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak olup tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygunolmaması durumunda başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir.
5. Tecrübe istenen pozisyonlar için SGK Hizmet Dökümü ve/veya Çalışma Belgesi:
• Eğer ilanın açıklamasında tecrübe şartı bulunuyorsa ve adayın SGK Hizmet Dökümünde tecrübe istenilen pozisyonda çalıştığına dair Meslek Kodu varsa
sadece e-devlet barkotlu “SGK Hizmet Dökümü ”nü sisteme yüklemesi yeterlidir.
• Eğer aday, tecrübe istenilen pozisyonda çalışmış olmasına rağmen SGK Hizmet Dökümünde ilgili pozisyonda çalıştığına dair Meslek Kodu bulunmuyor veya
Meslek Kodu işyeri kaynaklı hatalı girildiyse; hem “SGK Hizmet Dökümü ”nü hem de bu dökümün işyeri unvan listesinde ismi yazan (ilgili pozisyonda
çalıştığı) işyerinden alınmış olan ıslak imzalı ve kaşeli ya da elektronik imzalı “Çalışma Belgesi’ni yani iki belgeyi de sisteme yüklemesi gereklidir.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
1. Elektronik ortamda eklenen belgeler incelendikten sonra, KPSS puan sıralaması esas alınarak atanmaya hak kazanan asil ve yedeklerin listesi
(http://personeldb.ankara.edu.tr) adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
2. KPSS puan sırasına konulmak kaydı ile boş bulunan pozisyonlar için 2 katı kadar yedek belirlenecektir.
3. Başvuru sonunda, sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak belirlenecek olup herhangi bir yazılı ve/veya sözlü
sınav uygulanmayacaktır.
4. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihine göre yaşça büyük olan adaya öncelik
tanınacaktır.5. Asıl kazanan adayın atanmak üzere başvuru yapmaması, işe başlamak için gerekli evrakları zamanında teslim etmemesi veya aranan şartları taşımadığının tespit
edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek kazanan adaylar sırası ile çağırılacaktır.
6. İlana ilişkin bütün duyurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının resmi web sayfasında (http://personeldb.ankara.edu.tr) adresinden yapılacak olup ilgililere
başka bir şekilde tebliğ yapılmayacaktır.
İletişim Bilgileri:
Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı, Sözleşmeli Personel Şubesi Tel: 0 (312) 212 60 40 Dahili 2059 veya 2335

Bunları da sevebilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir