SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI YAPACAK

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 2024 YILI SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI İLANI 

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı, Sahil Güvenlik Karadeniz Onarım Destek Komutanlığı
(İlkadım/SAMSUN) işyerinde istihdam edilmek üzere, 4857 sayılı İş Kanunu ile Kamu Kurumu ve Kuruluşlarına
İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 4/D maddesi uyarınca Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 28 (Yirmisekiz) sürekli işçi
alımı yapılacaktır.BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ:
1- Başvurular 16-22 Nisan 2024 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Samsun İl Müdürlüğü ve İlçe
Hizmet Merkezleri veya internet (www.iskur.gov.tr) adresinde yapılabilir.
2- Adaylar sürekli işçi alım ilanında yer alan kadrolardan sadece birine başvuru yapabilir. Birden fazla ilana
başvuru yapanlar ile İçişleri Bakanlığında ücretleri genel bütçeden ödenen bir iş yerinde çalışmakta olan işçilerden
müracaat edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.GENEL ŞARTLAR:
1- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel
Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı
olmak.
2- Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, 36 yaşından gün almamış olmak.
3- Adayların son başvuru tarihi itibariyle ilanda yer alan iş gücü taleplerinin karşılarında belirtilen okul bölümlerinin
birinden mezun olması veya son başvuru tarihi itibarıyla ilanda belirtilen ustalık belgelerinin birine sahip olması ve
belirtilen diğer özel şartları sağlaması gerekmektedir. (Ustalık belgesine hak kazanmasına rağmen, son başvuru
tarihi itibarıyla belgesi düzenlenmemiş olanlar da başvuru yapabileceklerdir. Ancak, belge kontrollerinde adayların
bu durumu ispatlayıcı belge ibraz etmeleri gerekmektedir). Hâlihazırda örgün öğretime devam edenler başvuruda
bulunamaz.


4- Alım il düzeyinde karşılanacak olup, Samsun ilinde ikamet eden kişiler başvuruda bulunabilecektir. Adayların
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır. Başvuru süresi
içerisinde ikametini Samsun’a taşıyan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
5- Affa Uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
6- Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.
7- Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya
gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.
8- Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu
örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.
9- Askerliği ile ilişiği olmamak. (Yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak.)


10- İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında
Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5’inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli
durumlarını gösterir belgeye sahip olmak. İşe gönderme öncelik hakkından yararlanacak adaylar, durumlarını
daha önce çalıştıkları kamu kurum ve kuruluşlarından alacakları belge ile ispat etmek zorundadırlar. Terörle
mücadele sırasında malul sayılmayacak şekilde yaralananlar, sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını
gösteren komutanlık yazısı ile, terörle mücadelede göstermiş oldukları üstün başarı nedeni ile takdire layık
görülenler Kuvvet Komutanlığı için asgari Tugay Komutanlığınca, Jandarma Genel Komutanlığı için asgari Alay
Komutanlıklarınca kendilerine verilen takdir belgeleriyle durumlarını belgelemeleri gerekmektedir.
11- Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları ilana Sahil Güvenlik Karadeniz Onarım Destek
Komutanlığınca davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyenler, sınava katılmayanlar, işi
reddedenler veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkacaktır.(Öncelik
hakkından ikinci kez yararlanılamaz.)


12- Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
13- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
14- Kamu kurum ve kuruluşların ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin
başvuruları kabul edilmeyecektir.

ÖZEL ŞARTLAR VE DİĞER HUSUSLAR:
1- Açık iş pozisyonları için Sahil Güvenlik Karadeniz Onarım Destek Komutanlığınca sözlü/uygulamalı sınav
yapılacaktır. Sözlü/uygulamalı sınava katılmaya hak kazanacak adayların belirlenmesi maksadıyla Kamu Kurum
ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında noter
huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Kura çekimiyle talep şartlarına uyan normal statüdeki başvuru sahiplerinin
tamamının yer aldığı listelerden açık işgücü sayısının 4 katı asil, 4 katı yedek aday ile talep şartlarına uyan öncelik
hakkına sahip olarak başvuranların tamamının yer alacağı listelerden açık işgücü sayısının 4 katı asil, 4 katı yedek
aday belirlenecektir.


2- Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listelerde yer alan adaylar arasından Kura çekimi
Atakum Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı Sporcu Fabrikası Yenimahalle, Atatürk Blv. No:11
Atakum/SAMSUN adresinde 02 Mayıs 2024 günü 09:30-12:00 saatleri arasında Noter huzurunda
yapılacaktır. Kura neticesinde belirlenen sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste
Sahil Güvenlik Komutanlığı resmi internet örün sayfasında (www.sg.gov.tr) yayımlanacaktır. Bu yayım,
tebliğ mahiyetinde olup, adayların adresine ayrıca posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır.
3- İstekli adaylar belirtilen yer ve tarihte noter kurasını izleyebilecek olup, Kura tarihi, yeri ve saatinde değişiklik
olması durumunda Sahil Güvenlik Komutanlığı resmi internet örün sayfasında (www.sg.gov.tr) ayrıca
duyurulacaktır.


4- Noter huzurunda kura çekimi ile belirlenen asil ve yedek adayların belirlenen nitelikleri taşıyıp taşımadığı Sahil
Güvenlik Karadeniz Onarım Destek Komutanlığı tarafından kontrol edilecek, aranan şartları taşımayan adayların
başvuruları kabul edilmeyecektir. Sınava girmeye hak kazanan adaylardan istenecek belgeler ve belge
kontrolü tarihi Sahil Güvenlik Komutanlığı internet örün sayfasında (www.sg.gov.tr) tebliğ mahiyetinde
yayımlanacaktır. Belge kontrolü için istenilen belgelerin asılları ile birlikte fotokopileri de getirilecektir.
5- Belge kontrolü sonucunda, hatalı veya eksik belge nedeni ile başvurusu kabul edilmeyen kurada asil olarak
seçilen adayın yerine Kurada yedek olarak seçilen ilk sıradaki belgesi tam olan yedek adaydan başlayarak
sözlü/uygulamalı sınava kabul edilecektir.
6- Talep şartlarını taşımadığı/gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan anlaşılan adayların başvuruları idarece
sonlandırılacaktır.
7- Belge kontrolüne ve teslimine müteakip sözlü/uygulamalı sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya
hak kazanan adaylara ait liste Sahil Güvenlik Komutanlığının internet örün sayfasında (www.sg.gov.tr)
duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde olup, adayların adresine ayrıca posta yoluyla tebligat
yapılmayacaktır.8- Sözlü/uygulamalı sınav, adayların başvurdukları meslek koluna ilişkin mesleki bilgi ve becerileri ile yürütmekle
yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik olarak yapılacaktır.
9-Sözlü/uygulamalı sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek ve 60 (altmış) puanın
altında puan alan adaylar başarısız sayılacaktır. Adayların başarı puanı ve başarı sırası bu puan üzerinden tespit
edilecektir. Sözlü/uygulamalı sınav sonucunda, sınavda başarılı bulunan (60 ve daha üstü puan alan) yüksek
puanlı adaydan başlanmak suretiyle ilgili branşta/meslekte belirtilen açık iş gücü sayısınca asil ve aynı sayıda
yedek aday belirlenecektir. Sınav sonucu Sahil Güvenlik Komutanlığının internet örün sayfasında
(www.sg.gov.tr) duyurulacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, adayların adresine ayrıca posta
yoluyla tebligat yapılmayacaktır.


10- Sözlü/Uygulamalı sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarih ve saatinde söz konusu sınavlara
katılmayan adaylar sınav hakkından feragat etmiş sayılacaktır.
11- Sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren 7 (Yedi) gün içinde adaylar sınav sonuçlarına ilişkin itiraz
dilekçelerini sınav kuruluna sunulmak üzere Sahil Güvenlik Karadeniz Onarım Destek Komutanlığına yazılı olarak
verebilecektir. İtiraz dilekçeleri sınav kuruluna ulaştığı tarihten itibaren 10 (On) gün içinde sonuçlandırılarak nihai
karar itiraz sahibine iadeli taahhütlü posta ile bildirilecektir.
12- Sınavı kazanan adayların göreve başlayabilmeleri için 7315 Sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması
Kanunu hükümleri gereğince haklarında yapılacak arşiv araştırması ve/veya güvenlik soruşturmasının olumlu
sonuçlanması gerekmektedir.


13- Arşiv araştırması ve/veya güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanan sınavı kazanan adayların göreve
başlayabilmeleri için 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 15’inci maddesi gereği; sağlık durumlarının
yapacakları iş ve meslek kolunda çalışmalarında sakınca olmadığını Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından
yetkilendirilmiş tam teşekküllü sağlık kuruluşlarından alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemeleri gerekmekte
olup, bu raporlar nihai karar olarak değerlendirilmeyecektir. Adayların çalışma koşulları ve Sağlık Kurulu Raporları
ile birlikte değerlendirerek yapacakları işe uygun olup/olmadıklarını belirten nihai sağlık raporunun İşyeri Hekimi
tarafından düzenlenecektir. Adaylardan istenecek Sağlık Kurulu Raporunun içeriğinde yer alacak tahlil, tetkik ve
muayene olunacak poliklinikler çalışma ortamına ve koşullarına göre belirlenerek adaylara yazılı bildirilecektir.
Adayların istenen tüm tahlil, tetkikler ve muayene sonuçlarını Sağlık Kurulu Raporu ile birlikte belgelemeleri
zorunludur.


14- İşe yerleştirmeye hak kazandığı halde belirtilen süre içerisinde göreve başlamayanların/işe başlama
hakkından feragat edenlerin, deneme süresi içerisinde herhangi bir nedenle iş sözleşmesi sona erenlerin, başvuru
şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilenlerin yerine istihdam edilmek üzere, kadro/pozisyon bazında yedek
listeden başarı sırasına göre işe yerleştirme yapılabilecektir.
15- İşe alınan işçilerin işbaşı yapmalarına müteakip deneme süresi 3 ay olup, deneme süresi içerisinde işveren
vekili ve/veya işçi iş sözleşmesini her zaman tazminatsız feshedebilir. Deneme süresi sonunda hakkında olumlu
kanaat raporu düzenlenen işçilerin kesin kabulleri yapılacak, olumsuz kanaat raporu düzenlenenlerin ise iş akdi
tazminatsız fesih edilecektir.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir