ERCİYES ÜNİVERSİTESİ  SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ  SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

İLAN YAYIN TARİHİ : 14/09/2023
SON BAŞVURU TARİHİ : 28/09/2023
Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı birimlerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden ve özgelir bütçesinden karşılanmak üzere; “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca- Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, Ön lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı, Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı, esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen unvanlarda sözleşmeli personel alınacaktır.
erciyes-uniiversitesi-sozlesmeli-personel-alim-ilani
erciyes-uniiversitesi-sozlesmeli-personel-alim-ilani
erciyes-uniiversitesi-sozlesmeli-personel-alim-ilani
GENEL ŞARTLAR
 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
3. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.
4. Görevini devamlı yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak.
5. KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
6. Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan öğrenim düzeyinden mezun olmak, başvurunun son günü itibariyle aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.


7. 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak, lisans düzeyi için KPSSP3, ön lisans düzeyi için KPSSP93 ve ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 türünde geçerli en az altmış (60) puanı bulunmak. Adayların KPSS puanının, başvurduğu pozisyonun puan türüne uygun olması gerekmektedir.
8. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
9. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasının “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun nitelikleri taşımak.
10. Çalıştırılacak birime göre 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuatta tanımlanmış olan Tehlikeli/Az tehlikeli ve çok tehlikeli işyerinde çalışmaya mani hali olmamak.11. Açık ve Kapalı alanlarda çalışmaya mani hali bulunmamak.
12. Üniversitemiz tüm hastanelerinde istihdam edilecek personelin (7/24 kesintisiz hizmet sunma zaruriyeti nedeniyle, öncelikle hastanelerin acil, ameliyathane, yoğun bakım, radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle işlem yapılan birimleri olmak üzere) nöbet usulü çalışma planları ile gece nöbeti tutmasında veya gece vardiyasında çalışmasında sağlık, sosyal veya ailevi durumu açısından mani hali bulunmamak. (Atanmaya hak kazanan ve işe başlamak üzere müracaat eden adaylardan, işe başlama evrakı olarak, kurumumuz İşyeri Sağlık ve Güvenlik (İSG) Birimi tarafından düzenlenen İşe Giriş/Periyodik Muayene Formu talep edilecektir. Bu aşamada kişilerin hastanelerimizde yapılacak muayeneleri sonucu sağlık durumlarının aranılan şartlara uygun olup olmadığı, başvurdukları kadro unvanı ile kurumumuzda görev yapmalarının uygunluğu tespit edilecektir.)
13. 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylarhakkında yapılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak. (Asıl ve yedek adayların belirlenmesini müteakip yapılacaktır.)
14. Müracaat edecek adaylarda son başvuru tarihi (28/09/2023) itibariyle 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak şartı aranacaktır. (29/09/1988 ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.)

BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ
1. Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden “Erciyes Üniversitesi – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden 14/09/2023-28/09/2023 tarihleri arasında alınacaktır.
2. Şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
3. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyona müracaat eden adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.4. Adayların KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler eDevlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir.
5. Asıl olarak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler Üniversitemiz web sayfasında duyurulacaktır.
6. Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini manuel olarak giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf formatında eDevlet üzerinden yükleyeceklerdir.
7. Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, denklik gösterir belgelerini Kariyer Kapısına yapılan başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Belgesi” alanına ilgili dokümanı yüklemeleri gerekmektedir.8. Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde “İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir…” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler.
9. Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır. Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar ile eksik belgelerden adaylar sorumludur.
10. Adayların verdikleri beyanlar ile sundukları başvuru belgelerinin sorumluluğu kendilerine aittir.
İSTİHDAM EDİLECEK BİRİM VE İSTENİLEN BELGELER
1. BP01- BP02-BP03-BP04 Büro Personeli; Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde istihdam edilecektir.
2. DP01 Destek Personeli; Üniversitemiz Ziraat Fakültesi bünyesinde istihdam edilecek olup, aranılan niteliklerde belirtilen “Başvuru tarihi itibariyle Süt ve Süt Ürünleri Üretimi Yapan Tesiste En Az 2 Yıl çalışmış olduğuna ilişkin Çalışma Belgesi ve SGK Hizmet Dökümü ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitim Sertifikası” Kariyer Kapısı Sistemi ek dosya bölümüne yüklenecektir.
3. DP02 Destek Personeli; Üniversitemiz Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde istihdam edilecek olup, aranılan niteliklerde belirtilen “Sürü Yönetimi Elemanı Sertifikası” veya “Büyükbaş Hayvan Besiciliği Sertifikası” veya “Küçükbaş Hayvancılık Sertifikası” Kariyer Kapısı Sistemi ek dosya bölümüne yüklenecektir.
4. DP03 Destek Personeli; Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde istihdam edilecek olup, başvuru esnasında adaylar Milli Eğitim Bakanlığı onaylı veya Yükseköğretim Kurumlarının Sürekli Eğitim Merkezleri tarafından verilen “Hijyen” Sertifikası veya “Kurs Bitirme Belgesi” Kariyer Kapısı Sistemi ek dosya bölümüne yüklenecektir.5. DP04 Destek Personeli; Üniversitemiz Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı bünyesinde istihdam edilecek olup, aranılan niteliklerde belirtilen Milli Eğitim Bakanlığı onaylı “Bahçıvanlık” veya “Peyzaj Bahçıvanlığı” sertifikası, Kurs Bitirme Belgesi veya bu alanların birinden Ustalık Belgesi Kariyer Kapısı Sistemi ek dosya bölümüne yüklenecektir.
6. DP05 Destek Personeli; Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
bünyesinde istihdam edilecek olup, aranılan niteliklerde belirtilen Milli Eğitim Bakanlığı onaylı
“Aşçı” Sertifikası, Kurs Bitirme Belgesi, Ustalık Belgelerinden biri veya Mesleki Yeterlilik
Kurumundan onaylı “Aşçı” Mesleki Yeterlilik Belgesi Kariyer Kapısı Sistemi ek dosya bölümüne
yüklenecektir.7. DP06 Destek Personeli; Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde istihdam edilecek olup, aranılan niteliklerde belirtilen Mobilya döşemeciliği dalında kalfalık veya ustalık belgesini ve/veya mobilya döşemeciliği alanında en az 3 yıl çalıştığına ilişkin çalışma belgesi ve/veya SGK hizmet dökümünü (Meslek Kodu: 7534.11/ 7534.03/ 3432.04/ 7534.10 kodundan biri ile belgelendirilecektir.) Kariyer Kapısı Sistemi ek dosya bölümüne yüklenecektir.
8. DP07 Destek Personeli; Üniversitemiz Veteriner Fakültesi ve Veteriner Fakültesine bağlı Hayvan Hastanesi bünyesinde istihdam edilecektir. Aranılan niteliklerde belirtilen Milli Eğitim Bakanlığı onaylı veya Yükseköğretim Kurumlarının Sürekli Eğitim Merkezleri tarafından verilen “Hijyen” sertifikası Kariyer Kapısı Sistemi ek dosya bölümüne yüklenecektir.9. DS01 ve DS02 Diğer Sağlık Personeli, FZ01 Fizyoterapist, H01 ve H02 Hemşire, LB01 Laborant, ST01 ve ST02 Sağlık Teknikeri; Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde istihdam edilecektir.
10. PS01 Psikolog; Üniversitemiz Kariyer Yönlendirme ve Bilgilendirme Merkezinde istihdam edilecektir.
11. TK01 Tekniker; Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde istihdam edilecek olup, aranılan niteliklerde belirtilen Mezuniyetinden sonra kamu kurumu ve/veya özel kuruluşlar bünyesinde en az 5 (beş) yıl bilgisayar programcısı olarak görev yapmış olmak ve çalışılan süre kadar sigorta primi yatırılmış olmak şartına ilişkin çalışma belgesi ve SGK hizmet dökümü, en az 120 saatlik “Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri Kullanım’’ sertifikası ve en az 80 saatlik “Yoğun Bakım Bilgi Yönetim Sistemi Entegrasyon Uygulamaları” sertifikası Kariyer Kapısı Sistemi ek dosya bölümüne yüklenecektir.
12. ST03 Sağlık Teknikeri; Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde istihdam
edilecektir.13. ST04 Sağlık Teknikeri; Üniversitemiz Veteriner Fakültesi ve Veteriner Fakültesine bağlı Hayvan Hastanesi bünyesinde istihdam edilecektir.
14. TK02 Tekniker; Üniversitemiz Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı bünyesinde istihdam edilecektir.
15. Destek Personeli unvanı kapsamında istihdam edilecek kişiler; Üniversitemiz birimlerinin hizmet sunumu alanına göre ve açık-kapalı alanların temizliği, basit bakım ve onarım, ısıtma, soğutma gibi iklimlendirme hizmetleri, bahçe bakımı ve düzenlenmesi, dağıtım ve taşıma gibi hizmetlerde çalıştırılacaktır.
16. DP02, DP06 ve DP07 nitelik kodlu Destek Personeli unvanları için hizmet içeriği fiziki güç gerektirdiğinden cinsiyeti erkek olmak şartı aranmaktadır.
17. Sertifika şartı bulunan destek personeli unvanları için; ilgili ilanda istenilen sertifika alanından mezun olan adaylarda sertifika şartı aranmayacaktır.18. Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde istihdam edilecek tüm adaylarda “Ameliyathane, yoğun bakım ve diğer birimlerde vardiyalı olarak çalışmaya, nöbet tutmaya; sağlık, sosyal veya ailevi durumu açısından mani hali bulunmamak.” şartı aranacak olup, durumunu yerleştirilmesi halinde sağlık raporu ile belgelendirmesi talep edilecektir.
19. İlgili tüm pozisyonlarda atanacak adaylar atamalarının yapılmasına müteakip Üniversitemizin ilgili birimlerinde görevlendirilecektir. İhtiyaç halinde personel planlamaları dâhilinde ilgili mevzuat uyarınca farklı birimlerde de görevlendirilebileceklerdir.
20. DP02 ve DP07 Destek Personeli unvanları için atanmaya hak kazanan adaylardan göreve başlama esnasında hayvan bakımı ve temizliği ve hayvan barınakları temizliği hizmetlerinde açık ve kapalı alanlarda görev yapmaya engel herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmadığına dair beyan alınacaktır.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
1. Üniversitemiz tarafından süresi içinde yapılan başvurular, belgelerin eksik olup olmadığı ve adayların belirlenen şartları taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenecek olup, ilanda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adayların başvuruları kabul edilecektir.
2. Başvurusu kabul edilenlerden, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2022 KPSS (B) grubunun ilgili puan türünde en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yapılacak sıralama esas alınmak suretiyle ilan edilen unvanların nitelik kodlu pozisyon adedi kadar asıl ve asıl aday sayısının 1 (Bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir.
3. Belirlenen asıl ve yedek adaylara ait isim listesi ile asıl adayların işe başlamaları için gerekli belgeler, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Erciyes Üniversitesi resmi internet sayfasında www.erciyes.edu.tr son başvuru tarihini takip eden bir (1) ay içerisinde yayımlanacak olup, sonuç ilanları tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
4. Asıl olarak kazanan adaylardan süresi içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak başvurmayan, feragat eden veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Son adayların puanının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır. Ayrıca, adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı üzerinden ulaşabilecektir.5. KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.
6. Başvuru ve sözleşme imzalama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz, sözleşme yapılmış olsa dahi feshedilir.
7. Süreç sonunda ilan edilen pozisyonlarda çalışmaya hak kazanan adaylar ile hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir (1) ay içerisinde feshedilecektir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem başlatılacaktır.
8. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.9. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6’ncı maddesi gereği “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilecektir.
10. Aranılan nitelikler ile ilanda belirtilen şartlara ilişkin tüm dokümanların asıl veya yetkili kurumca yapılmış tasdikli suretleri adayların yerleştirilmesine müteakip istenilecektir.
İLETİŞİM:
Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak, Erciyes Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’nın aşağıda belirtilen iletişim kanallarından bilgi alabileceklerdir. İletişim Kanalları (Tel: 0352 207 66 66 Dâhili: 10603-10604-10616) (e-Posta: [email protected])
DİĞER HUSUSLAR:
1. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca sözleşmeli personelin başka bir kuruma naklen tayini mümkün değildir.
2. Gerekli görülmesi halinde ilanın her aşamasında Rektörlüğümüzce ilanda değişiklik ve ilan iptali yapılabilir.
3. Müracaat dokümanlarının incelenmesi işlemlerine bağlı olarak ilan sonuç tarihi ertelenebilecektir.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir