BAYBURT ÜNİVERSİTESİ 93 PERSONEL ALIMI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve
26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar” da yer alan
ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 70 (yetmiş) adet
sözleşmeli personel alınacaktır.bayburt-universitesi-personel-alimi bayburt-universitesi-personel-alimi bayburt-universitesi-personel-alimi bayburt-universitesi-personel-alimi

A. GENEL ŞARTLAR
1) Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.
2) 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS (B) Grubundan Lisans mezunları için P3 puan türünden, Önlisans mezunları için P93 ve
Ortaöğretim mezunları için P94 puan türünden en az 60 puan almış olmak.
3) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak.
4) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık problemi ve akıl hastalığı bulunmamak.
5) Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile
Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri geçerlidir.
6) 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme
yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup arşiv araştırması sonucuna istinaden sözleşme imzalanacak aday ile
iletişime geçilecektir.
7) Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir 4/B sözleşmeli pozisyonda çalışanların, başvuruda bulunmak istedikleri sözleşmeli pozisyon unvanı
ile halen görev yaptıkları 4/B sözleşmeli personel pozisyon unvanının aynı olmaması,
8) Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir 4/B sözleşmeli pozisyonda çalışmakta iken sözleşmesi feshedilen adayların, fesihten önce görev
yaptıkları 4/B sözleşmeli personel pozisyonuyla aynı unvanlı pozisyona başvuruda bulunmaları halinde, son müracaat tarihi itibariyle bir yıllık
bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir.
9) İstihdam edilecek personel hizmet ihtiyaçlarına göre Üniversitemizin ilçeler dahil farklı yerleşkelerinde görevlendirilecektir.

B. BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLARKORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ
1) En az ortaöğretim mezunu olmak.
2) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,
3) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan şartlara haiz olmak,
4) Son başvuru tarihi itibarıyla 2023-02 nolu ilan için 40 yaşını, 2023-01 ve 2023-03 nolu ilanlar için 35 yaşını doldurmamış olmak.
5) Erkek adaylar için 170 cm’den kısa, kadın adaylar için 160 cm’den kısa boylu olmamak (Herhangi bir sağlık kuruluşundan boy ve kilosunu
gösterir Resmi belge niteliği taşıyan belge alınacaktır.)
6) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15’ten fazla, 15’den az olmamak, (Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+15=95’ten fazla, 80-15=65’ten az olmaması gerekmektedir.)
7) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı,
çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak,
8) Ülkenin her yerinde 24 saat esasına göre vardiyalı ve/veya dış mekânda çalışmasına ve seyahat etmesine engel bir durumunun olmaması(Bu
pozisyonda vardiya sistemi uygulanmaktadır),
9) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak, MEB veya alındığı Üniversiteden onaylı, ilgili sertifikalara sahip
olmak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan
türlerinden belirtilen asgari KPSS puanı almış olmak.

PROGRAMCI
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ekli 3 sayılı cetvelinde yer alan Programcı pozisyonu için yazılı ve/veya sözlü sınavı sonucu
asıl ve yedek adaylar belirlenecektir. Sınav tarihi, saati ve yeri başvuru sonuçları ile birlikte duyurulacaktır.DİĞER UNVANLAR
1) Aranan şartlar alanında yer alan mezuniyet, sertifika ve tecrübe şartını sağlıyor olmak.
2) Son başvuru tarihi itibarıyla 2023-05 Nolu ilan için 40, diğer ilanlar için 35 yaşını bitirmemiş olmak.

C. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER
1) Başvuru Formu (Başvuru formu Başkanlığımız internet sayfasından temin edilecektir),
2) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi,
3) Hizmet Dökümü E-devlet https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu adresinden alınan Barkodlu Hizmet Belgesi ya da
Barkodlu kurum isimlerini gösterir sigorta tescil dökümü ile birlikte – Barkodlu Belge Oluştur tuşuna basılarak alınması gerekmektedir.)
4) Diploma fotokopisi veya e-Devlet üzerinden alınacak doğrulama kodlu mezuniyet belgesi,
5) KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
6) Askerlik durum belgesi (e-Devlet üzerinden alınacak doğrulama kodlu),
7) Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan doğrulama kodlu belge kabul edilecektir),
8) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair sağlık beyanı (Sağlık beyanı örneği internet sayfamızdan temin
edilecektir) – Sağlık beyanı yeterli olup, sağlık raporuna gerek görülmemektedir.
9) Koruma ve Güvenlik Personeli kadrosuna başvuran adayların Özel Güvenlik Kimlik Kartı fotokopisi ve herhangi bir sağlık kuruluşundan ilan
tarihinden sonra almış oldukları boy/kilo gösterir Resmi belge niteliği taşıyan belge alınacaktır.
10) Destek Personeli(Şoför), Tekniker ve Teknisyen kadrosuna başvuran adayların tecrübe süresinin tespitinde e-devletten alınan hizmet dökümü
kullanılacak olup, tecrübenin tespiti için ilgili meslek kodundan sigorta yatmış olması gerekmektedir. Meslek kodunun girilmemiş olması
durumunda sigorta dökümünde yer alan resmi veya özel kuruluşlardan alınmış imzalı iş deneyim belgesinin eklenmesi gerekmektedir.
11) Büro Personeli(Kalite Yönetimi) kadrosu için talep edilen sertifika fotokopisi.D. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
1) Başvurular, ilanın resmi gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 (onbeş) gün içinde https://www.bayburt.edu.tr/ internet sitesinde bulunan
başvuru formunun eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak imzalı şekilde yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 14/08/2023 – 28/08/2023 (dâhil)
tarihleri arasında Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığında (Dede Korkut Külliyesi 21 Şubat Caddesi Trabzon Yolu Üzeri İdari Birimler Binası 69000/BAYBURT) olacak şekilde şahsen ve elden teslim etmeleri gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılmayan başvurular, posta ile yapılan
başvurular ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
2) Adaylar sadece tek bir unvan için başvuru yapacaklardır. Birden fazla unvana başvuru yapıldığı takdirde her iki unvan için yapılan başvuru da
geçersiz sayılacaktır.
3) Başvuru formunu hatalı dolduran, eksik ya da hatalı belge ibraz edenlerin müracaatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
4) Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi
yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamaz.

E. SONUÇ
1) Başvuru şartlarını sağlayan adaylar arasından tüm başvurular KPSS puanlarına göre değerlendirilecektir.
2) KPSS puanı aynı olan adaylar olması durumunda doğum tarihi daha sonra olan adaya öncelik verilir.
3) Atanmaya hak kazanan asıl ve yedek adaylar, ilanın başvuru süresinin bitiminden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde web sayfamızda
duyurulacaktır.
4) Her kadronun 4 (dört) katı kadar yedek aday belirlenecektir.
5) Adaylar başvuru sonuçlarını ve işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman bilgilerini Üniversitemiz
Personel Daire Başkanlığı’nın https://www.bayburt.edu.tr/tr/personel internet adresinden takip edebileceklerdir.
6) Asıl adaylardan süresi içerisinde başvurmayan veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan puan üstünlüğüne göre
yerleştirme yapılacaktır.
7) Atanmaya hak kazanan adayların, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 (on beş) iş günü içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak
Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen adaylar
atama hakkını kaybeder. (İstenilen belgeler ve gerekli bilgiler ayrıca duyurularda yayımlanacaktır.)

8) Başvuru yapan adaylara evrak iadesi yapılmayacaktır. Bu ilan atanmaya hak kazananlara tebliğ mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıca tebligat
yapılmayacaktır.
9) Yerleştirme sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde yazılı olarak Üniversitemiz Personel Daire
Başkanlığı’na yapılacaktır.
İtirazlar, en fazla 10 (on) iş günü içinde incelenerek karara bağlanacaktır. Sonucu adaya yazılı olarak bildirilecektir. Sonuçların ilan edilmesinden
itibaren 5 (beş) iş günü içinde yazılı olarak ulaşmayan veya T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adres bilgileri bulunmayan itiraz dilekçeleri
ile e-posta ve belgegeçer (faks) ile yapılan itirazlar asılları gelene kadar dikkate alınmayacaktır.
10) Yerleşmeye hak kazanan adaylardan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak kaydıyla hizmet sözleşmesi imzalanacaktır. Sözleşmede belirtilen
şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi
gereğince sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi
veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri hâlinde, fesih tarihinden
itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

AYRICA 19 ÖĞRETİM ÜYESİ VE 4 ÖĞRETİM ELEMANI ALIMI DA YAPILACAKTIR DETAYLI BİLGİ İÇİN SORU SOR BÖLÜMÜNDEN BİLGİ ALABİLİRSİNİZ.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir