ANKARA ÜNİVERSİTESİ MEMUR ALIMI YAPACAK

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER
Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığında istihdam edilmek üzere; Çalıştırılacak Pozisyonun Unvanı ve Sayısı: “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”in 8. maddesi uyarınca Sözleşmeli Bilişim


Personeli pozisyonunda istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere sözlü sınavla toplam 3 (Üç) personel alınacaktır. KPSS Puanının Türü ve Geçerlilik Yılı: ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 (B) puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak değerlendirilir) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir) toplamı esas alınarak, genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlar arasından yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlamak üzere sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday giriş sınavına alınacaktır. (Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilir.)
ankara-universitesi-memur-alimi-ilani

Adaylar, ilan edilen pozisyonların her ikisi için de başvuruda bulunabileceklerdir. Sınava alınacak adayların listesi http://personeldb.ankara.edu.tr adresinde ilan edilecektir.
BAŞVURU İŞLEMLERİ
Başvuruda bulunacaklar bu ilanın Resmî Gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde; Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığının (https://pbs.ankara.edu.tr/basvuru) web sayfasından 15/09/2023-29/09/2023 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar sadece online başvuru yapılacaktır. Adayların şahsen veya posta yoluyla yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir.

SINAV TARİHİ VE YERİ
Sözlü sınav 16/10/2023 tarihinde saat 14:00 Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Beşevler 10. Yıl Yerleşkesi/Ankara adresinde yapılacaktır.
 SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI
GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER):
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,
-Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
– (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
– Sistem Yöneticisi kadrosuna başvuracak adayların Maliye Bakanlığı’nın vizesi doğrultusunda Genel Şartlar (Nitelikler) başlığının (b) maddesinde belirtilen bölümlerden mezun olması gerekmektedir.-Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda, son başvuru tarihi itibariyle ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki deneyime sahip olmak (Mesleki deneyimin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır).
– Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
– Hizmetin gerektirdiği nitelikler ile muhakeme, temsil, yeni teknolojileri takip etme, öğrenme ve araştırma, hızlı öğrenme ve kendini geliştirme, analitik düşünebilme, takım çalışmasına yatkın olma ve iletişim becerisi yüksek olma, yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilme ve belgelemeye (dokümantasyon) önem vererek belgeleme yeteneklerine sahip olmak.
ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER):
Başvuru genel şartlarına ilave olarak başvurulacak pozisyonlar için aşağıdaki özel şartlar aranacaktır.

SİSTEM YÖNETİCİSİ: (1 Kişi- Tam zamanlı- Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görevlendirilecektir- Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 4 katı kadar ücret tahsisli kadro için 3 katı ücret ödenecektir.)
– En az 5.000 (beş bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan orta ve büyük ölçekli kurum ya da işletmelerde sistem yöneticisi veya sistem mühendisi olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olduğunu belgelemek,
-Microsoft Windows sunucularında (2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019, 2022) bakım, izleme, yapılandırma, sıkılaştırma, başarım artırma ve sorun çözümlemeleri konularında ileri seviye bilgi ve deneyim sahibi olmak,
-Linux sunucu işletim sistemlerinin (RHEL, Debian, Suse) kurulum, yapılandırma, sıkılaştırma, izleme, başarım artırma ve sorun çözümlemeleri konularında hakkında ileri düzeyde bilgi ve deneyim sahibi olmak,– VMware sanallaştırma sistemlerinin kurulum, yapılandırma ve yönetim süreçlerinde en az 5 (beş) yıl bilgi ve deneyim sahibi olmak,
– VMware Certified Professional (VCP) sertifikasına sahip olmak veya eğitimini aldığını belgelemek,
– Microsoft Active Directory sıkılaştırma, GPO vb. konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
– Sunucu donanımları ve yapılandırmaları (Bant dışı yönetim (OOBM), disk teknolojileri, ethernet, hba, raid vb.) hakkında deneyim sahibi olmak,
– Antivirüs, antispam, e-posta güvenliği, e-posta ağ geçidi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
-Docker, Kubernetes, CI/CD araçları konularında bilgi sahip olmak,
– SIEM, SSL Şifreleme Sistemi, donanım güvenlik modülü (HSM) konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
– Yük Dengeleme (Load Balancer) ve Web Uygulama Güvenlik Duvarı (WAF) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
– Yüksek ölçekli disk sistemlerinin yapılandırılması, yönetilmesi, veri alanlarının tahsisi, storage sanallaştırma konularında en az 5 (beş) yıl deneyime sahip olmak, bunların mevcut sistemler ile ilişkilerini kurabilmek ve yönetebilmek,
– Linux LVM, Windows Storage Spaces, Oracle ASM yapılarında mantıksal hacim alanları oluşturma, yapılandırma ve değişikliklerini yapabilme, disk genişletme ve daraltma işlemlerini uygulama konusunda tecrübe sahibi olmak,
– Açık kaynak eposta sistemleri (postfix, dovecot, policyd) ve eposta protokolleri (SPF, DKIM, DMARC) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
– DNS, DHCP, WSUS, File Server, Proxy, Radius servisleri hakkında kurulum, yapılandırma ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,
– Felaketten kurtarma merkezi sistemleri kurulum ve idamesinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
– Fiziksel ve sanal sunucu cluster yapılandırma ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,– Replication ve yedekleme konularında (Veeam, Netbackup, Vsphere Replication) ileri düzeyde bilgi sahibi olmak,
– Log yönetimi, logların anlamlandırılması ve Regex kullanımı konusunda bilgi sahibi olmak,
– Depolama ağları (Storage Area Network- SAN) anahtar kurulum, yapılandırma, güncelleme ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
PostgreSQL, Mysql, Mariadb, MS SqlServer, Oracle RAC veri tabanı sistemleri hakkında ve bu sistemlerin kümelenmesi (cluster) ve yüksek erişilebilirliği (HA) konularında ileri seviye bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
Bash, PHP, Python, Perl, Powershell betik dilleri konusunda ileri düzeyde bilgi ve deneyim sahibi olmak,
– Sunucu, ağ ve uygulama izleme ve yönetim sistemlerinde (Ansible, Zabbix, Cacti, Grafana, Vrops, Veeam One, Mrtg vb.) kurulum, yapılandırma, izleme, başarım artırma ve sorun giderme konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
– Yoğun kullanıcı yükü altında çalışan uygulama sunucularının (IIS, Nginx, Apache, Tomcat, Wildfly, Weblogic) yapılandırılması, sıkılaştırılması ve yönetimi konusunda bilgi ve deneyim sahibi,
– Sızma testleri, yük testleri, zafiyet taraması ve zafiyet yönetimi konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
– LDAP protokolü ve LDAP tabanlı programlama konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI: (2 Kişi- Tam zamanlı- Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görevlendirilecektir- Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı kadar ücret
tahsisli kadro için 2 katı ücret ödenecektir.)
– C# programlama dili, ASP.NET MVC veya ASP.NET Core MVC, Web API, Entity Framework gibi Microsoft teknolojileri ile uygulama geliştirme süreçlerinde en az 3 yıl uygulama geliştirmiş olmak ve en az 1 büyük ölçekli projede çalışmış olmak,
Javascript frameworkleri (Angular, React, Vue vb.), HTML, CSS gibi Front-End teknolojileri konusunda tecrübeli olmak,
– Nesne yönelimli programlama, tasarım kalıpları, SOLID prensipleri ve temiz kod yazma kavramları hakkında bilgi sahibi olmak,
– Geniş ölçekli MSSQL, Oracle, PostgreSQL veri tabanlarından en az biri ile entegre uygulama geliştirmiş olmak,
– Yazılım yaşam döngüsünü iyi derecede bilmek ve dokümantasyonunu yapabilmek,
– Tercihen güvenli yazılım geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak,-Web servisleri, SOAP, REST, WCF ve Web API konularında bilgi sahibi olmak,
– TFS, Azure DevOps, Git gibi versiyon kontrol sistemleri ile proje geliştirme konusunda tecrübeli olmak,
-Ekip çalışmasına uygun, disiplinli, yeni teknolojileri öğrenmeye meraklı ve çözüm odaklı olmak.
 
SİSTEME YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER:
SİSTEM YÖNETİCİSİ:
1. Diploma / Mezuniyet belgesi veya Yabancı okul mezunları için denklik belgesi
2. Transkript
3. Programlama Dillerini Bildiğini Gösterir Belge
4. Yabancı Dil Puanı Sonuç Belgesi
5. KPSS Sonuç Belgesi (2022)
6. Fotoğraflı ve Detaylı Özgeçmiş (CV)
7. Sosyal Güvenlik Kurumu Tescil ve Hizmet Dökümü (Barkodlu olacak)
8. Çalışma Belgesi;– Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya en az 5.000 (beş bin) iç veya 10.000 (on bin) dış
kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde sistem yöneticisi (system admin) veya
sistem mühendisi olarak en az 5 (beş) yıl çalıştığına dair belge,
9. Sertifikalar;
VMware Certified Professional (VCP) sertifikası veya eğitim sertifikalarından en az biri.

YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI:
1. Diploma / Mezuniyet belgesi veya Yabancı okul mezunları için denklik belgesi
2. Transkript3. Programlama Dillerini Bildiğini Gösterir Belge
4. Yabancı Dil Puanı Sonuç Belgesi
5. KPSS Sonuç Belgesi (2022)
6. Fotoğraflı ve Detaylı Özgeçmiş (CV)
7. Sosyal Güvenlik Kurumu Tescil ve Hizmet Dökümü (Barkotlu olacak) Adayların başvuruda bulundukları her bir pozisyon için istenilen belgeleri sisteme tek tek yüklemeleri gerekmektedir. Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar ile eksiklerden adaylar sorumlu olacaktır.

SINAV KONULARI:
Özel şartlar bölümündeki konular.
DEĞERLENDİRME
Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak şarttır. Başarı sırasına göre en yüksek puan alan aday sınavı kazanmış kabul edilecektir. Sınavı kazanan adayların gerekli şartları taşımadığının anlaşılması, atanmaktan vazgeçmesi veya atandığı halde göreve başlamaması halinde atama yapılmak üzere asil aday sayısı kadar yedek belirlenecektir.
 SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ
Sınav sonuçları sınav komisyonunca Üniversitemiz http://personeldb.ankara.edu.tr adresinde ilan edilerek duyurulacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

ÜCRET
Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının (24.874,40 TL) ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.
DİĞER HUSUSLAR
Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere T.C. Kimlik Kartı örneği veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesini yanlarında bulunduracaklardır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı, Sözleşmeli Personel Şubesi
Tel: 0 (312) 212 60 40 Dâhili: 2059 veya 2335

Bunları da sevebilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir